• Met een infographic worden in een oogopslag inkomsten en uitgaven inzichtelijk gemaakt

    Martin Monkel

Verantwoording 2018 stemt tot tevredenheid

HOUTEN Op 25 juni a.s. behandelt de gemeenteraad de verantwoording van het college over de uitvoering van de begroting van 2018. Financieel gezien is er tevredenheid omdat er een voordelig saldo is van € 0,2 miljoen. Uit het jaarverslag 2018 blijkt echter ook dat niet alles is gegaan zoals in de begroting is afgesproken. Doorwerkend naar 2019 vraagt in ieder geval de kostenontwikkeling van de jeugdzorg de nodige aandacht.

Martin Monkel

VERANTWOORDEN Bij de verantwoording beoordeelt de gemeenteraad of het college de afgesproken prestaties heeft geleverd voor het daarvoor beschikbaar gestelde budget. Overigens gebeurt dat gedurende het jaar ook op gezette tijden via de managementrapportages. Zo'n jaarverslag is complex en leest natuurlijk niet gemakkelijk met de benen onderuit. Maar het is wel een heel belangrijk document: Wat zijn nu de opvallende zaken die het afgelopen jaar een rol hebben gespeeld, en wat zijn de vooruitzichten voor de komende periode?

SAMEN LEVEN Het programma 'Samen leven' omvat een breed spectrum aan onderwerpen. De kosten beslaan ca. 45% van de totale uitgaven. Het heeft betrekking op samenlevingsopbouw, gezondheid, hulp en ondersteuning, maar ook op onderwijs, werk & inkomen, werkgelegenheid, sport en cultuur. ,,Houten staat er relatief goed voor, maar heeft ook een aantal maatschappelijke uitdagingen. De vergrijzing manifesteert zich als een forse demografische omslag. Het gaat erom de goede uitgangssituatie vast te houden en tegelijkertijd tijdig en slim te anticiperen op de veranderingen die aanstaande zijn''.
Volgens het jaarverslag heeft de ervaring in 2018 geleerd dat de invoering van voorstellen meer tijd en aandacht vraagt dan voorzien. Daardoor zijn geplande prestaties niet altijd tijdig gerealiseerd. Zo viel het uitwerken van de opdracht zorgcoördinatie tegen en ook de uitvoering van de cultuurnota heeft meer tijd gekost dan voorzien. De realisatie van deelname aan jeugdcultuurfonds en jeugdcultuurpas was veelbelovend maar de aannames zijn vooraf wellicht te optimistisch geweest. Landelijk, en dus ook in Houten, is de toename van de kosten in de jeugdzorg een punt van aandacht.

LEEFOMGEVING ,,Houten is een fijne en duurzame gemeente om in te wonen, werken, leren en ontspannen'' meldt het jaarverslag. Met programma 'Duurzame Leefomgeving' is ongeveer 27% van de totale uitgaven gemoeid. In de afgelopen decennia is Houten uitgegroeid tot een middelgrote stad van circa 50.000 inwoners. ,,Dit betekent echter niet dat Houten af is. Er is een enorme druk op de woningmarkt en de klimaatverandering dwingt ons echt tot handelen'', aldus het jaarverslag.
Naast de vele gerealiseerde doelen op het gebied van wonen, voorzieningen en onderhoud constateert het college ook dat een aantal gestelde doelen niet is gerealiseerd. Volgens het jaarverslag wordt dit veroorzaakt door de druk op de (regionale) woningmarkt en de uitwerking van de regionale energiestrategie. Als gevolg van de uitwerking van de Ruimtelijke Koers en het Houten Klimaatplan is daarom de ontwikkeling van bepaalde gebieden 'in de wacht gezet'.  

BEREIKBAARHEID Uitgangspunt voor dit programma is het streven naar een optimale bereikbaarheid van de gemeente Houten (en de regio) per auto, het openbaar vervoer en met de fiets. Ook is een goede bereikbaarheid binnen de gemeente belangrijk. De kosten voor dit programma zijn relatief beperkt met ca. 4% van de totale uitgaven. ,,We kunnen stellen dat de infrastructuur in en rond Houten goed functioneert en dat daardoor de bereikbaarheid goed is'' zegt het college in de verantwoording en ,,de bereikte effecten waren in 2018 in lijn met de voorgenomen ambities''. Wel wordt aangegeven dat enkele herinrichtingsprojecten nog niet in 2018 konden worden uitgevoerd. Het betreft de fietsverbinding Oostrumsdijkje, fietsstraat Koppeldijk/Heemsteedseweg/Overeindseweg en de Beusichemseweg in de kern 't Goy (inmiddels in uitvoering).

VEILIGHEID ,,De waardering voor het veiligheidsniveau in de gemeente is hoog en dat willen we graag zo houden. De structurele, integrale aanpak op diverse veiligheidsthema's werpt zijn vruchten af'' meldt het jaarverslag over de veiligheid van de leefomgeving. Ook bij dit programma zijn de kosten gering met 3% van de totale uitgaven. ,,Het terugdringen van de autokraken lukt de laatste jaren goed al is de raming voor 2018 net niet gehaald. Helaas worden nog steeds te veel inwoners en ook bezoekers van onze gemeente slachtoffer van deze hardnekkige vorm van criminaliteit''.

FINANCIËN Evenals vorig jaar heeft het college in 'het jaar 2018 in één oogopslag' zichtbaar gemaakt hoeveel geld de gemeente in 2018 ontving en waaraan zij het geld heeft besteed.
Met deze jaarrekening is totaal € 118 miljoen gemoeid. In de jaarrekening zijn binnen het Sociale Domein de tekorten op Jeugd en Wmo (€ 1,1 miljoen) verantwoord en toegelicht. Met ingang van 2019 neemt het financieel risico bij de Wmo verder toe. Oorzaak hiervoor is het afschaffen van de inkomensafhankelijke bijdrage voor maatwerk-voorzieningen en de onvoldoende compensatie hiervan door het Rijk. Ook de toenemende kosten voor de Jeugdzorg vragen aandacht. Dichter bij de inwoner staan de lokale lasten. De zogenaamde lastendruk ligt met gemiddeld € 688 per eigenaar/gebruiker vrijwel gelijk aan het niveau van 2017. Regionaal ligt Houten daarmee op de 7e plaats van de goedkoopste gemeenten (landelijk op plek 104).