• Tijdens de RTG van 14 mei opnieuw veel 'protesten' op de publieke tribune.

    Martin Monkel

Veel vragen Goyerbrug nog niet beantwoord

HOUTEN Op 14 mei vond het tweede deel van het rondetafelgesprek (RTG) over de Goyerbrug plaats. Dit keer was de beurt aan de raads- en commissieleden wethouder Hilde de Groot te bevragen over het voornemen van het college een 'verklaring van geen bedenkingen' op dit plan af te geven. Het werd in de raadzaal vooral een poging om op eerder gestelde vragen alsnog een antwoord te krijgen.

Martin Monkel

VRAGEN In de RTG van 7 mei heeft een groot aantal insprekers, met hoorbare steun van de volle publieke tribune, hun zorg uitgesproken over het windpark Goyerbrug. Daarbij ging het over de rekenmodellen voor het bepalen van de (geluid)overlast, de wijze hoe het draagvlak wordt bepaald en in algemene zin hoe de gemeente haar zorgplicht naar de inwoners invult.
Een week later is de tribune weer gevuld, maar de aanwezigen mochten nu geen blijk geven van hun betrokkenheid. Deze avond kenmerkt het proces tussen wethouder Hilde de Groot en de raadsleden zich door het 'politieke protocol' van vragen en doorvragen om de informatie voor het te nemen besluit helder te krijgen. Veel vragende politici constateren dat de gemeente vaak niet het antwoord heeft op de gestelde vragen. De Groot verwijst in dit geval onder meer naar de vragen en antwoorden (Q & A) op de website. In een aantal gevallen leidt dat tot een toezegging het antwoord nog voor de raad van 28 mei te verzorgen.

VERKLARING De heer Stiekema (VVD) vraagt zich af welk besluit we nu precies nemen. Er ligt nu een 'ontwerpverklaring van geen bedenkingen' die, als de raad daarmee op 28 mei instemt, de weg vrij maakt voor het verlenen van de (omgevings)vergunning. In de aanvraag zit een bepaalde bandbreedte waarbinnen de windmolens moeten passen. ,,Daarna moet alsnog het definitieve type van de molens getoetst worden aan de voorwaarden van de vergunning'' zegt De Groot. Mevrouw Van Doorn (ITH) vindt dat niet bevorderlijk voor de duidelijkheid over wat inwoners kunnen verwachten.  En wat gebeurt er als de raad niet akkoord gaat met de verklaring? ,,Dan gaat de initiatiefnemer naar de Provincie'' zegt De Groot. ,,En dan zijn we als gemeente de grip op het proces kwijt en ook het contact met de bewoners.''

DRAAGVLAK Het college vindt het verkrijgen van draagvlak belangrijk. ,,Waarom kwantificeert u dat draagvlak niet'' vraagt de heer Van den Berg (SGP). ,,Een aantal omwonenden wordt financieel gecompenseerd, maar is dat ook te beschouwen als draagvlak?'' De Groot: ,,Draagvlak cijfermatig in beeld brengen doen we nooit, dat is een heilloze weg. Wij hebben met veel, zo niet alle betrokkenen gesproken. Ze staan niet te juichen, maar ze voelen zich wel voldoende gecompenseerd''. Eerder in het overleg heeft De Groot al aangegeven dat je altijd voor- en tegenstanders hebt en dat je het nooit iedereen naar de zin kan maken. ,, We hebben als college naar eer en geweten een keuze gemaakt en we zien voldoende grond om hiermee door te gaan''. Gevraagd naar leermomenten uit windpark Houten geeft de wethouder aan dat ,,we nu meer communiceren ook al is de boodschap niet leuk en we geven bij alle stappen duidelijk aan waar we als college mee bezig zijn.'' De door de betrokkenen gevraagde 'bewoners effect rapportage' is nu niet meer aan de orde. ''Het lijkt op de milieubeoordeling (m.e.r.) maar wordt incidenteel wel eens gebruikt bij de verkenning van locaties'' zegt Hilde de Groot.
De heer Corporaal (GL) refereert nog aan 'Urk briest', een protest vanuit die gemeente tegen een zeer groot aantal windmolens van ca. 200 meter hoog, deels in het IJsselmeer, deels op het land. Toen hij daar een bezoek bracht bleek de oorspronkelijke angst tegen dit windpark in de praktijk mee te vallen. ,,Zou dat bij de Goyerbrug ook het geval kunnen zijn?'' Dat zou dan moeten volgen uit de rekenmodellen, want zo is dat in Nederland wetmatig geregeld, aldus de wethouder.

BESLUIT De Raad besluit op 28 mei a.s. over de voorgestelde verklaring van het college. Daarvoor is er op 23 mei nog een zogenaamd 3-partijen overleg gepland (gemeente, initiatiefnemer en betrokkenen). De Groot: ,,Dit overleg is vooral bedoeld om de situatie na de verlening van de vergunning te bespreken en daarover met elkaar afspraken te maken.'' De initiatiefnemer heeft al aangegeven dat hij wil kijken of de 'compensatiecirkel' rond de molens kan worden vergroot.  De heer Pelleboer (CDA) vraagt zich in dit verband af in hoeverre de compensatie flexibel kan worden ingevuld.