• Deel van de raadsagenda van 28 mei 2019

    Martin Monkel

Twee maal draagvlak in gemeenteraad van 28 mei

HOUTEN Dinsdagavond 28 mei staan op de agenda van de gemeenteraad twee dossiers met een (lange) voorgeschiedenis als het gaat om participatie en het bepalen van draagvlak. Het betreft het woningbouwplan Wegwijzer/Den Oord en de verklaring van geen bedenkingen ten aanzien van het windpark Goyerbrug. Bij het besluit van de raad gaat het niet alleen om de inhoud maar ook het afwegen van belangen in relatie tot eerder vastgestelde uitgangspunten. Het creëren van draagvlak bij betrokkenen loopt als een rode draad door beide dossiers.

Martin Monkel

DEN OORD Het woningbouwplan Nieuwbouw Wegwijzer/Den Oord kent in de startnotitie twee belangrijke randvoorwaarden: zoveel mogelijk woningen te bouwen binnen de mogelijkheden van de locatie en een zo groot mogelijk draagvlak bij de omwonenden. Voor aanvang van de raadsvergadering op 14 februari 2017 dienen omwonenden een petitie tegen het woningbouwplan in met ruim 300 handtekeningen. Daarin constateren zij dat de inspraakprocedure niet correct is verlopen. In het verlengde daarvan stelt de gemeente een mediator aan om een participatieproces te starten dat moet leiden naar 'gedragen uitgangspunten'. In de afweging van het eerste plan is de Den Oord Bewoners Belang (DOBB) van mening dat de gebouwen te hoog en te massaal zijn. ,,Dit stuit op zeer groot verzet onder de bewoners''. Ook geeft de DOBB aan dat lopende het overleg 'harde eisen' op tafel kwamen over bv. het aantal appartementen in de sociale woningbouw.
Op 12 februari 2019 besluit de gemeenteraad het bouwplan met 48 woningen aan te houden tot de gesprekken met alle betrokken partijen zijn afgerond. Dit was het resultaat van – opnieuw – een discussie over het aantal woningen dat op het terrein zou passen en het ontbreken van voldoende draagvlak bij de omwonenden.
Op maandag 6 mei jl. wordt tijdens een inloopavond in het Huis van Houten een aangepast woningbouwplan met 19 koop- en 26 huurwoningen gepresenteerd. Een plan ,,met minder woningen, een financieel tekort en verlies aan stedenbouwkundige kwaliteit'' aldus het college in het raadsvoorstel. DOBB aan dat dit model draagvlak heeft bij haar bewonersgroep. Omdat echter het complex met huurwoningen opschuift richting de Lobbendijk, maken nu bewoners aan de Akkerwindehof bezwaar tegen de nabijheid van dit gebouw.
De gemeenteraad is op 28 mei aan zet met het de vraag of met dit aangepaste plan nu aan alle uitgangspunten is voldaan.

GOYERBRUG Al ruim tien jaar is initiatiefnemer Ruben Berendts bezig met de ontwikkeling van een windpark langs het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van 't Goy. Deze locatie is al in 2001 door de gemeente aangewezen als zoekgebied voor windenergie. In 2010/2011 is het zoekgebied opgenomen in de Structuurvisie Eiland van Schalkwijk en de Provinciale Structuurvisie 2013-2028. In de gemeenteraad is afgesproken dat het proces rond het windpark Goyerbrug pas gestart wordt als de evaluatie van windpark Houten is afgerond. Onder meer vanwege klachten over geluid zijn voor dit windpark de afgelopen jaren maatregelen getroffen en zijn diverse proeven uitgevoerd. Op 12 maart 2019 concludeert de gemeenteraad dat de proef met het aangepaste draairegime voor windpark Houten niet heeft geleid tot de gewenste daling van de geluidoverlast. Daarmee handhaaft de gemeente het maatwerk en beschouwt de gemeenteraad de evaluatie van dit windpark als afgerond. Vooruitlopend daarop dient de initiatiefnemer begin dit jaar een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van windpark Goyerbrug.
Tegen dit plan is steeds fel verzet geweest van (direct) omwonenden. Omdat het college 'draagvlak belangrijk vindt' is een drietal informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daarbij blijkt ook de betrokkenheid en inbreng vanuit de omliggende gemeenten. Op 16 april jl. stelt het college een ontwerpbesluit over de verlening van de omgevingsvergunning voor windpark Goyerbrug vast. In haar toelichting zegt wethouder Hilde de Groot (GL) dat er een voorstel naar de raad gaat om een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven. ,,Daarmee wordt de eerste formele stap gezet in het besluit om de omgevingsvergunning voor dit windpark te verlenen''. Tijdens de RTG van 8 mei jl. uit het overgrote deel van de insprekers scherpe en ongezouten kritiek, waarbij de aanwezige raads- en commissieleden worden gewezen op hun bestuurlijke verantwoordelijkheid als het gaat om het nakomen van de zorgplicht voor alle inwoners. Dus ook voor dit besluit is de raad op 28 mei aan zet. ,,Als de raad niet akkoord gaat met de verklaring dan gaat de initiatiefnemer naar de Provincie'' zegt De Groot tijdens de RTG van 14 mei. ,,En dan zijn we als gemeente de grip op het proces kwijt.''