• Niet alleen energie opwekken maar ook zorgen voor besparing

    MZ

Samenwerken aan duurzame energie

HOUTEN Het college heeft een startnotitie over de Regionale Energiestrategie U16 opgesteld. Daarin staat hoe Houten samen met vijftien andere gemeenten, vier waterschappen en de provincie Utrecht wil samenwerken aan energiebesparing en opwekken van duurzame energie. De gemeenteraad beslist 16 juli a.s. of ze instemt met de werkwijze en de uitgangspunten.

Martin Monkel

SAMENWERKEN Het Rijk werkt samen met allerlei partijen aan een klimaatakkoord. Hierin is afgesproken op regionaal niveau een energiestrategie te maken. De overstap naar duurzame energie is misschien wel de hoogste prioriteit van de Nederlandse samenleving. Bij deze ingewikkelde verandering hebben gemeenten elkaar nodig. Die strategie moet onder andere aangeven hoeveel grootschalige duurzame elektriciteit de regio in 2030 met windenergie en zonne-energie wil opwekken en waar dat mogelijk is. Vrijblijvend is de energiestrategie niet. ,,De ondergrens voor het opwekken van energie bedraagt 1 Terrawatt (1 miljard kilowatt) tot 2030'' illustreert wethouder Hilde de Groot. ,,De opwekking begint langzamerhand wel te lopen maar 30% zit in de besparing op energie, en dat is een heel andere opgave''.

ZORGVULDIG Windmolens en zonnevelden zijn zichtbaar, vragen meer ruimte dan fossiele energie en veranderen je leefomgeving als ze bij je in de buurt worden geplaatst. Opwekken van duurzame energie moet daarom zorgvuldig gebeuren. De Regionale Energiestrategie moet ervoor zorgen dat duurzame energieopwekking goed binnen de beschikbare ruimte in de regio past, met respect voor de andere belangen die er zijn. In de startnotitie aan de gemeenteraad staat daarom ook hoe gemeenten de eigen inwoners en bedrijven betrekken bij het maken van keuzes. ,,De overstap naar duurzame energie levert meer op dan alleen CO2-reductie'', zegt Hilde de Groot. ,,Er komen nieuwe banen, steden worden schoner en stiller en huizen comfortabeler. Daar hebben we met z'n allen baat bij.''

EERSTE STAP In Nederland werken in totaal dertig regio's aan een energiestrategie. Houten is onderdeel van regio U16. Hierin werken 16 Utrechtse gemeenten, provincie Utrecht en vier waterschappen samen. De startnotitie is de eerste stap in samenwerken aan energiebesparing en opwekken van duurzame energie. De regionale werkwijze is bijzonder. Niet vaak bespreken zestien gemeenteraden, waterschappen en Provinciale Staten tegelijk hetzelfde voorstel. Regio U16 gaat er van uit dat zij een half jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord een ontwerp-strategie moet opleveren.

PRAAT MEE,,Lokaal gaan wij kijken naar wat wij al leveren aan duurzame energie en welke initiatieven er zijn of komen. Als ook alle regionale partners dit in kaart hebben gebracht, wordt gekeken wat er nog nodig is om de landelijke klimaatdoelstelling te behalen'' zegt De Groot. ,,Praat daarom alvast mee bij het opstellen van het energieplan, de Ruimtelijke Koers en in het najaar over het warmteplan. Op die manier kunnen inwoners hun inbreng leveren bij het opstellen van de energiestrategie.''