• Raadsleden 'shoppen' langs de diverse ingebrachte voorstellen.

    Martin Monkel

Motiemarkt levert ideeën op

[HOUTEN Op 11 april jl. is in de gemeentelijke raadszaal de eerste 'motiemarkt' gehouden. Met het organiseren van een dergelijke 'markt' wil de gemeenteraad een podium bieden om de kennis en invloed van de Houtense inwoners beter te benutten. Acht initiatiefnemers kregen de gelegenheid hun idee toe te lichten en vervolgens te 'verkopen' aan de raadsleden van de aanwezige fracties. Gastheer Jan de Jong (CDA) was na afloop tevreden. ,,Ik verwacht wel dat alle voorstellen voldoende steun krijgen.''

MARKT Op 13 november 2018 heeft de gemeenteraad met ruime meerderheid besloten een 'initiatievenmarkt' of motiemarkt te willen organiseren. Inwoners en organisaties van Houten zijn begin dit jaar gevraagd daarvoor ideeën aan te dragen. Dat heeft geleid tot tien reacties, waarvan er op 11 april jl. acht zijn 'behandeld'. In het kort betreft het de volgende initiatieven:

1a. In het kader van 'Inclusief (basis)onderwijs' wil de Techniek Fabriek (TF) kinderen tijdens schooltijd ontvangen om technische talenten te ontdekken. De TF is een vrijwilligersorganisatie die o.a. workshops organiseert voor kinderen met autisme. Daarbij krijgen de kinderen instructie over diverse gereedschappen en technieken. ,,De kosten zijn beperkt door de inzet van vrijwilligers, via de techniek is er kans op een baan en er is minder schooluitval'' zegt Ronald Verbeek.

1b. ,,Hoe krijgen we leven in de groene woestijn?'' Dat is de gedachte achter het voorstel om in weilanden kleine oases aan te leggen. ,,Onze weilanden zijn productievelden die zo goed als geen toegevoegde waarde hebben voor de insecten. Op het gebied van biodiversiteit is het eigenlijk een groene woestijn'' verklaart Ronald Verbeek. Als de boer de stukjes grond ter beschikking stelt en er voor een groep vrijwilligers wordt gezorgd, dan kunnen die het inrichten en beplanten.

2. Douwe Visser van het Arabisch Nederlands Cultuurhuis streeft naar betaald werk voor statushouders. ,,Betaald werk geeft structuur en geeft je leven waarde.''  Zijn voorstel is, vergelijkbaar met o.a. de gemeenten Utrecht en Amsterdam, het mogelijk maken dat gedurende de eerste zes maanden betaald werk niet wordt afgeroomd, maar dat betrokkene 25% mag houden zonder dat dit invloed heeft op de uitkering.

3. In het kader van '75 jaar vrede' wil Helm Osse een 'vredeslunch' organiseren. Dat moet volgend jaar gebeuren aan een tafel van ca. 4 km lang vanaf de Kooikersplas naar de Imkersplas. Daaraan zouden ca. 10.000 inwoners een plekje kunnen vinden. ,,Zelf tafel, stoel(en) en bestek meenemen" zegt Osse. ,,Met die inbreng en met sponsoren blijven de kosten beperkt''. Hij vraagt de gemeente garant te staan voor het financiële resultaat.

4. Min of meer aansluitend bij voorstel 2 wil Richard Makkinga mensen met een minimuminkomen helpen. ,,Nogal wat burgers zijn (helaas) niet in staat zelfstandig gebruik te maken van de gemeentelijke regelingen''. Hij stelt onder meer voor na te gaan in hoeverre het bestaande minimabeleid is uit te breiden voor mensen die (net) niet aan de inkomen- en/of vermogenstoets voldoen. Makkinga illustreert dat aan de hand van de noodzakelijke financiële buffer, die dan bij de inkomenstoets buiten beschouwing wordt gelaten.

5.  De Stichting 'Rond on Ice' ziet de (jaarlijkse) ijsbaan als een verbindend element. ,,De huiskamer van Houten'' aldus Hans van Well, voorzitter van de stichting. Afgelopen jaar waren er 7500 betalende bezoekers en kregen bijna 1600 leerlingen de gelegenheid de schaatsen onder te binden. 'Rond on Ice' wil zich echter nog meer inzetten voor de maatschappelijke opgaves van Houten. Dat kan echter niet zonder extra financiële middelen.

6. Karin van Dijk vraagt meer aandacht voor de plastic soep en wat het betekent voor ieders gezondheid in de gemeente Houten. Zij wil een 'visavontuur' organiseren waarbij inwoners met een bootje het plastic afval uit de Houtense wateren kunnen vissen. ,,Houten is een waterrijke omgeving en we willen het water natuurlijk schoon houden. Bewustwording begint bij de mensen zelf''.  

7. ,,Samen voor een HART veilig Houten'' is de boodschap van Jeroen Balk, oprichter van 'Veilig Houten Buurtpreventie'. In Houten zijn te weinig AED's welke 24/7 bereikbaar zijn. ,,Iedere inwoner van onze gemeente moet de garantie hebben dat er in geval van een reanimatie een AED beschikbaar is binnen de cruciale 6 minuten''. Voor de ontbrekende AED's wordt financiële ondersteuning van de gemeente gevraagd.

8. Wanda de Jong wil de gemeente enthousiast maken voor de inzet van jonge pensionado's. Het doel is ,,deze pensioengerechtigden uit te nodigen en bijeen te brengen, zodat zij hun 'jaargenoten' leren kennen en elkaar kunnen inspireren om de kracht die zij in zich dragen, te kunnen inzetten voor een nog betere samenleving''.

VERVOLG De 'op de markt gekochte ideeën' worden betrokken bij het opstellen van de Perspectiefnota 2020.  Die nota wordt voor de zomer van dit jaar besproken en bevat de (financiële) uitgangspunten voor het beleid van volgend jaar. De gemeentelijke griffie zorgt in overleg met de betrokkenen voor de formele indiening op de agenda van de raadsvergadering in juni.