• ANP Foto

Mobiel cameratoezicht in Houten

HOUTEN Sinds het raadsbesluit begin 2018 heeft de burgemeester al de bevoegdheid mobiel cameratoezicht in te zetten om de openbare orde te handhaven. Op 14 mei jl. heeft het college de aangepaste richtlijnen voor de inzet van cameratoezicht vastgesteld. De inzet van deze vorm van toezicht is gebonden aan wettelijke regels en vraagt een gedegen afweging van doel en noodzaak.

Martin Monkel

REGELS Het plaatsen van openbare orde camera's geschiedt op basis van een wettelijke normering omdat door dit cameratoezicht inbreuk kan worden gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van burgers. Begin 2018 is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Houten aangepast. Daarmee heeft de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid gegeven om vaste én flexibele camera's te plaatsen. Dit geldt voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats. Burgemeester Wouter de Jong heeft toen aangegeven een geactualiseerd beleidskader vast te stellen, wat nu dit is gebeurd. ,,De aanpassing van de APV was ook het gevolg van gewijzigde landelijke wetgeving'' zegt De Jong. ,,En als burgemeester moet je dan vervolgens zogenaamde beleidsregels maken, beschrijven welke kaders je gebruikt voor de keuzes die je gaat maken''.

DOEL Het primaire doel van cameratoezicht is het handhaven van de openbare orde, inclusief het voorkomen van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de samenleving. Het secundaire doel betreft de efficiëntere inzet van politie en andere diensten (bijzonder opsporingsambtenaren, brandweer etc.), preventie en het vergroten van het gevoel van veiligheid. De handhavingscapaciteit van de gemeente in beperkt en het is van belang dat die efficiënt en doelgericht wordt ingezet. Het ligt dus voor de hand om technische middelen zoals cameratoezicht in te stellen waar het noodzakelijk en effectief is. ,,Het is van steeds van belang de afweging te maken. Kan het ook op een andere manier, want je moet ook aan de privacy denken'' aldus De Jong.

INZET In het nu vastgesteld kader gaat het om de zogenaamde 'openbare orde camera's'. ,,Als je met een instructie voor cameratoezicht werkt kan je wat makkelijker en voor kortere tijd toezicht regelen als je verwacht dat zich een openbare orde vraagstuk kan voordoen'', zegt De Jong. In de afgelopen periode heeft mobiel cameratoezicht al plaatsgevonden. ,,We hebben achter het gemeentehuis een situatie gehad, waarin we die behoefte hadden. Als de treinen niet meer rijden komen op de uitgangsavonden taxi's terug uit Utrecht en dat leidde tot behoorlijke overlast bij de appartementen. Daar hebben we toen een stopverbod voor taxi's ingesteld. Als je dan boa's moet inzetten voor de handhaving, dan vraagt dat veel meer kosten dan de tijdelijke inzet van een camera.'' Als ander voorbeeld noemt De Jong de overlast bij het fietstransferium in relatie tot fietsendiefstal. ,,We hebben toen een aantal maatregelen ingezet met bv. weesfietsen en het aandachtspunt 'dubbel op slot'. Maar het inzetten van een mobiele camera zou ook een optie kunnen zijn om de dieven te pakken''.