• Voormalig wethouder van Houten Nicole Teeuwen trad op als gespreksleider

    Martin Monkel
  • Voormalig wethouder van Houten Nicole Teeuwen trad op als gespreksleider

    Martin Monkel

Zorg voor Passend Onderwijs

HOUTEN Op 17 januari jl. vond in het "Huis van Houten" een informatieve bijeenkomst plaats over passen onderwijs in Houten. Het ideale beeld zou zijn dat passend onderwijs, zorgplicht van de scholen, naadloos zou aansluiten bij de jeugdzorg, een taak van de gemeente. Tijdens de bijeenkomst bleek echter dat daarin nog veel te winnen is.

Martin Monkel

De bijeenkomst werd georganiseerd door de Houtense fracties van PvdA, CDA, D66, VVD, GroenLinks en SGP. Gespreksleider was Nicole Teeuwen, tot 2014 wethouder Jeugd en Onderwijs in Houten. Er waren ongeveer 50 personen aanwezig die, na de nodige informatie door insprekers, groepsgewijs o.a. discussieerden over de toegankelijkheid van passend onderwijs, de onderwijskwaliteit en de koppeling tussen zorg en onderwijs. "Gewoon onderwijs als het kan, Passend onderwijs als het moet".

PASSEND De gemeente Houten streeft naar een 'inclusieve' samenleving, een samenleving die open staat voor iedereen. Achtergestelde groepen worden betrokken bij de maatschappij op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

Alle kinderen verdienen op die manier een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

In Houten volgt 95% van de kinderen tussen 4-12 jaar regulier basisonderwijs, 3% van de kinderen volgen het speciaal basisonderwijs (extra ondersteuning) en 2% van deze groep volgt speciaal onderwijs (kinderen met een beperking).

DRUK De werkdruk in het onderwijs is hoog. De protesten van de afgelopen maanden zijn daarvan een afgeleide. Uit die praktijk wordt hier gemeld dat "steeds meer kinderen gedragsproblemen vertonen, waarbij de expertise op school ontbreekt. Ouders vragen vaak meer ondersteuning waarvoor de middelen ontbreken". Het streven is: "Minder druk, minder verwijzing".

ZORG Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dat is vastgelegd in de Jeugdwet. Hierdoor kunnen jeugdigen zorg dichter bij huis krijgen en is het eenvoudiger om eventuele knelpunten aan te pakken.

De uitvoering van zorg, ondersteuning, jeugd en werk hangen onderling met elkaar samen. Onderwijs en gemeente vinden elkaar bijvoorbeeld in wijkteams of jeugd- en gezinsteams. Het samenwerkingsverband voor passend onderwijs moet het opgestelde ondersteuningsplan afstemmen met de gemeente(n). En de gemeenten moet het beleidsplan jeugd op de voor onderwijs relevante onderdelen afstemmen met het samenwerkingsverband. Daarom biedt het kansen als onderwijs en gemeenten hiervoor gezamenlijk afspraken maken.

Volgens wethouder Geerdes (Onderwijs) "is er al veel gedaan de afgelopen jaren, maar is er ook nog veel te doen". Daarvoor is tijdens deze bijeenkomst een volgende stap gezet.

Voormalig wethouder van Houten Nicole Teeuwen trad op als gespreksleider