• Wethouder Hilde de Groot beantwoordt vragen vanuit de zaal

    Martin Monkel

Windpark Goyerbrug: ,,Alles is al beklonken¨

HOUTEN Dat alles al beklonken is, was de indruk van een groot aantal omwonenden bij de gespreksavond over windpark Goyerbrug. In centrum ‘De Ploeg’ in ‘t Goy waren ruim 50 belangstellenden aanwezig waaronder een aantal politici. Van het college De Heemlanden bezochten twee scholieren uit HAVO-5 de avond omdat zij bezig zijn met een werkstuk over ‘de rol van windmolens in de toekomst’. Belangrijkste vraagstukken waren het draagvlak, de locatie en de mate waarin het proces nog te beïnvloeden is.

Martin Monkel

DRAAGVLAK ,,Wat vormt het draagvlak?’’ werd door één van de aanwezigen gevraagd. Wethouder Hilde de Groot geeft aan dat daarbij de ‘leidraad communicatie’ wordt gevolgd. Daarbij zorgt iedere initiatiefnemer zelf voor het verkrijgen van draagvlak. In die leidraad staat volgens de wethouder ook hoe getoetst wordt of het draagvlak voldoende is. ,,Dat ligt bij elk besluit anders. Het gaat daarbij om het wettelijk kader dat op die situatie van toepassing is, en het afwegen van belangen. Ik kan haarfijn aanvoelen wat de temperatuur is,’’ aldus Hilde de Groot.

MER Overigens ligt de aanvraag voor de omgevingsvergunning er nog (steeds) niet, maar wordt wel voor het eind van het jaar verwacht. Dat komt, volgens de wethouder, omdat wegens het inschakelen van een extern bureau, de procedure over de toetsing van de milieu effect rapportage (m.e.r.) is vertraagd. ‘’Kunnen jullie dan ook niet een ‘bewoners effect rapportage’ opnemen in het toetsingskader?’’ merkt één van de aanwezigen op.

LOCATIE Veel vragen zijn gericht op de gekozen locatie. Dat proces is al voor 2000 gestart met een eerste verkenning en heeft via het besluit van de gemeenteraad geleid tot twee locaties langs het Amsterdam-Rijnkanaal en één langs het spoor. Die laatste optie is vervallen vanwege de negatieve invloed op het milieu. Deze locaties zijn overgenomen door de Provincie en zijn onderdeel van de Provinciale structuurvisie. ,,Het loopt al vanaf 1999 en waarom zijn wij daar niet eerder bij betrokken geweest. Had de gemeente dat niet beter moeten regelen?’’ Op die vraag wordt aangegeven dat er toentertijd ook diverse publicaties en inspraakmomenten zijn geweest.

De locatie van het 2e windpark staat nu in het coalitieakkoord en in het collegeprogramma. Hilde de Groot: ,,Een andere locatie is niet aan de orde, want ook daar kan de initiatiefnemer rechten aan ontlenen. De urgentie is dat we nu wel iets moeten. Vanwege de landelijke opgave moet iedere gemeente met een aanbod komen hoeveel energie kan worden opgewekt’’.

BUNNIK In het verlengde daarvan volgt uit de zaal een ‘waarschuwing’ te letten op de ontwikkelingen in Bunnik. Daar staat men nu aan het begin van het proces dat bijna 20 jaar geleden in Houten speelde. Er vindt nu een verkenning plaats van mogelijke locaties voor windmolens en één van de opties is het gebied tussen Werkhoven en Cothen.

INVLOED ,,Hoeveel ruimte is er voor beïnvloeding?’’ en ,,Wat kan je doen als je voor of tegen bent?’’ Twee vragen uit het publiek die leiden tot een toelichting op het vergunningsproces. Vanaf de ontvangst van die aanvraag door de gemeente tot (mogelijk) beroep bij de Raad van State. In dat proces zitten diverse momenten van inspraak en het geven van een zienswijze. ,,Waar zit in dat proces dan de toets op het draagvlak?’’ Die is wettelijk niet voorgeschreven maar wordt door de gemeente wel ‘gewogen’ bij het ontwerpbesluit. Niet alleen de belanghebbenden kunnen hun bezwaar kenbaar maken. Als de vergunning door de gemeente wordt geweigerd heeft de initiatiefnemer dezelfde rechten. Die kan bijvoorbeeld de weg naar de Provincie kiezen, waarbij de provincie alleen toetst op de ‘ruimtelijke relevantie’.

Bestuurlijk is er nog niets beklonken, maar toch krijgen de aanwezigen het gevoel dat de windmolens er komen, linksom of rechtsom.