• Gerechtsgebouw in Alkmaar.

    Bron: website Rechtbank Noord-Holland

Vrijspraak van moord voor Mario de K. Jaap K. en Agnes de V. kregen 12 en 11 jaar

ALKMAAR De rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, heeft op 4 november 2016 Mario de K. uit Houten vrijgesproken van moord op Freddy Sloterwijk, voor zowel het medeplegen als medeplichtigheid, maar hij kreeg wel 8 maanden gevangenisstraf voor het samen met K. wegmaken van het lichaam van het slachtoffer. Hij zal al 8 maanden in voorarrest en was voor het uitspreken van het vonnis al in vrijheid gesteld. Aan de 75-jarige Jaap K. werd 12 jaar gevangenisstraf opgelegd en 11 jaar gevangenisstraf kwam er voor de 53-jarige Agnes de V. Beiden zijn veroordeeld voor moord in vereniging.

John van Amerongen

De rechtbank vindt dat er onvoldoende bewijs is dat De K. op de hoogte was van de plannen van K. en De V. om het slachtoffer om het leven te brengen. De verklaring van De V. over betrokkenheid van De K. is niet bruikbaar voor het bewijs omdat zij steeds wisselend heeft verklaard. Ook uit de overige objectieve bewijsmiddelen zoals telefoongesprekken en sms-berichten kan niet buiten twijfel worden vastgesteld dat De K. op de hoogte was van de moordplannen. Om die reden komt de rechtbank tot vrijspraak van moord voor De K. Daarnaast is er onvoldoende bewijs dat De K. handelingen heeft verricht of geweld heeft gebruikt waardoor de man om het leven kwam.

VRAGEN Weliswaar zijn diverse vragen over de rol van De K. bij de dood van het slachtoffer onbeantwoord gebleven maar dat rechtvaardigt volgens de rechtbank niet de conclusie dat er dus sprake is van betrokkenheid bij de dood van man. Bij alle twijfel die is blijven bestaan over de rol van De K. zou die conclusie te verstrekkend zijn.

WEG MAKEN LICHAAM De K. heeft zich wél - samen met medeverdachte K. - schuldig gemaakt aan het wegmaken van het dode lichaam waardoor de waarheidsvinding is bemoeilijkt en de nabestaanden van het slachtoffer zeer veel leed is aangedaan. Ook is rekening gehouden met het blanco strafblad van De K. De rechtbank heeft hem een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van 8 maanden met aftrek van voorarrest. 

DOOR MISDRIJF OM HET LEVEN GEBRACHT Het lichaam van het slachtoffer Freddy Sloterwijk werd op 30 augustus 2015 aangetroffen in het Amstelmeerkanaal. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gebracht. Al snel kwam de politie op het spoor van de verdachten, te weten zijn echtgenote De V. en haar ex-partners K. en De K., bekenden van het slachtoffer. In deze zaak hebben de drie verdachten elkaar beschuldigd, wisselend verklaard over hun eigen rol en de onderlinge relaties, zodat de rechtbank uiterst voorzichtig is omgegaan met de door hen afgelegde verklaringen.

GEWELDDe rechtbank komt tot de conclusie dat het Jaap K. is geweest die op 26 augustus 2015 op de camping het geweld heeft gebruikt tegen het slachtoffer waardoor hij is overleden. Voor het bewijs gebruikt de rechtbank de verklaringen van medeverdachten Agnes de V. en Mario de K., die beiden hebben verklaard dat K. op die avond agressief was tegen het slachtoffer. Daar komt bij dat K. tijdens zijn voorarrest in gesprekken met bezoekers heeft bekend de man te hebben vermoord voor De V. omdat zij er anders aan was gegaan.

MOORD IN VERENIGING De rechtbank concludeert dat K. en De V. een vooropgezet plan hadden om het slachtoffer naar de camping te lokken, waarna hij om het leven zou worden gebracht. Het motief was, samengevat, onvrede van K. en De V. over het gewijzigde gedrag van het slachtoffer na een aantal tia's. Uit gedragingen op de dag van de moord en de dag ervoor leidt derechtbank af dat zij samen de bijeenkomst op de camping hebben geregisseerd. De V. heeft zich daarna niet bekommerd om het slachtoffer en bij de politie aangifte gedaan van zijn 'vermissing'.

STRAFMOTIVERING K. heeft het slachtoffer gewurgd wat de rechtbank hem zeer aanrekent. De rechtbank oordeelt de rol van De V. echter minstens zo groot als die van K. Zij heeft het slachtoffer naar de camping gebracht, heeft hem blootgesteld aan geweld door K. en hem daarna aan zijn lot overgelaten. Aan het slachtoffer is zijn leven ontnomen. K. en De V. hebben hun verantwoordelijkheid voor de dood van de man niet willen nemen en hun rol verhuld. Door niet de waarheid te verklaren en geen openheid van zaken te geven hebben zij de nabestaanden van het slachtoffer veel leed bezorgd.

STRAFMAAT Bij het bepalen van de hoogte van de straf betrekt de rechtbank de achtergrond, motieven en dat de moord plaatsvond in de relationele sfeer. Strafverzwarend werkt echter dat beiden hebben geprobeerd het onderzoek naar de ware toedracht te frustreren. Gelet op de hoge leeftijd (75) van K. en zijn slechte gezondheid wordt zijn straf gematigd tot 12 jaar. De V. heeft een andere rol gehad en is vrijgesproken van medeplegen dan wel medeplichtigheid aan het wegmaken van het lichaam van het slachtoffer. Met deze aspecten is bij strafoplegging rekening gehouden. Aan haar wordt een gevangenisstraf van 11 jaar opgelegd.

SCHADEVERGOEDING NABESTAANDEN Aan de nabestaanden van het slachtoffer is schadevergoeding toegekend voor kosten van de uitvaart en het bijwonen daarvan, voor reiskosten en met name ook de reis- en verblijfkosten gemaakt voor het bijwonen van de zitting als nabestaande.