• Wegens toenemende kosten moet de gemeente vanaf 2020 bezuinigen

    ANP Foto

Vooruitzichten 2020 zijn zorgelijk

HOUTEN Zoals gebruikelijk presenteert het college voor de zomervakantie de Perspectiefnota. Deze nota bevat informatie voor de begroting van volgend jaar. Daaruit volgt dat er rekening moet worden gehouden met behoorlijke financiële tekorten. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn toenemende kosten voor gemeenschappelijke regelingen, het ontbreken van een structurele compensatie voor de stijgende kosten van jeugdzorg en Wmo en de dalende rijksuitgaven in de komende jaren. In de nota worden maatregelen genoemd waarmee die tekorten in de begroting 2020 en volgende jaren kunnen worden tegengegaan.

Martin Monkel

TEKORTEN In 2020 heeft de gemeente (veel) minder geld beschikbaar. Dit wordt aan de ene kant veroorzaakt omdat van het Rijk minder geld wordt ontvangen. Als het Rijk minder geld uitgeeft, wat nu het geval is, dan krijgt de gemeente ook minder. Dat voelt vreemd aan, want het gaat goed met de economie, dus mag verwacht worden dat er geld genoeg is om uit te geven. Maar als het Rijk dat vervolgens niet doet, dan krijgen de gemeenten ook minder geld uit de zogenaamde algemene middelen. Aan de andere kant stijgen de kosten, met name die van de Jeugdzorg en de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bijkomend effect is dat het Rijk de (landelijk) toenemende kosten voor de Jeugdzorg en Wmo niet structureel compenseert. Voor de jaren 2019-2021 is door de minister een incidentele compensatie van € 0,75 miljoen voor de kosten van jeugdzorg (in Houten) toegezegd, echter vanaf 2022 niet meer. Het huidige kabinet wil hier niet over besluiten. Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 zal het nieuwe kabinet hier eventueel een vervolg aan moeten gegeven. Vanwege het verwachte tekort moeten in de Houtense begroting van 2020 en volgende jaren dus maatregelen worden genomen.  Dit tekort bedraagt vanaf 2020 structureel € 0,5 miljoen, oplopend tot € 1,5 miljoen vanaf 2022.

MAATREGELEN ,,Bij het opstellen van de perspectiefnota 2020 is de omvang van de financiële problematiek in de jeugdzorg en Wmo duidelijk geworden'', zo schrijft het college. De voorgestelde maatregelen richten zich specifiek op deze onderwerpen, waarmee het college de ontwikkelingen op rijksniveau wil afwachten. Wat betekenen de voorgestelde maatregelen op hoofdlijnen?
De gemeente wil de sturing op de grootste aanbieders van jeugdhulp vergroten. Deze aanbieders gebruiken ca. 60% van het budget (ca. € 10 miljoen). Het doel is een kostenbesparing van 5% van de omzet, wat een forse bezuiniging kan opleveren. De gemeente wil ouders meer betrekken bij de kosten en het resultaat van de ingezette jeugdhulp, waardoor meer inzicht ontstaat. Ook het beperken van meerdere hulptrajecten gelijktijdig kan kosten besparen. Verder wil de gemeente doorgaan met de inzet van de praktijkondersteuner GGZ-Jeugd bij de huisarts. Door meer sturing op het (her)verstrekken van Wmo-hulpmiddelen kunnen kosten worden bespaard en er ligt een voorstel om ouders – onder voorwaarden - een deel van de buitenschoolse opvang te laten betalen.

RAAD In aanloop naar de begroting 2020 worden de voorgestelde maatregelen verder uitgewerkt. Doel hiervan is dat de raad in dit proces de maatregelen nader kan wegen en hierover vervolgens kan besluiten. Inmiddels zijn onder meer door de SGP vragen gesteld over de voorgenomen maatregelen. Aanleiding is dat het Houtense college de incidentele bijdrage van het Rijk niet aan de jeugdzorg wil besteden. Tevens wordt op gemerkt dat het ,,opvallend is dat de besparingen alleen gezocht worden in het sociale domein en niet in andere programma's''.
De perspectiefnota 2020 wordt besproken in de raadsvergadering van 16 juli a.s.