• Informateur Ostendorp praat de aanwezigen bij over zijn eerste bevindingen.

    Martin Monkel

Vervolg informatieproces

HOUTEN Op 28 maart heeft de heer Ostendorp, informateur voor de nieuwe coalitie en het college van Houten, verslag gedaan van zijn eerste bevindingen. Zijn advies is om de samenwerking tussen het CDA, GroenLinks en de Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) verder te verkennen. Na een overleg op dinsdag 3 april, wordt hiervan op donderdag 5 april verslag gedaan.

Martin Monkel

Op zaterdag 24 maart heeft de informateur met alle fracties een gesprek gevoerd over de mogelijkheden van een nieuwe coalitie in Houten. Deze gesprekken gingen over inhoudelijke thema's, het onderlinge vertrouwen en de voorkeur of uitsluiting van samenwerking bij de samenstelling van een college voor de komende vier jaar. De heer Ostendorp geeft aan dat hij "deze gesprekken als constructief heeft ervaren, waarbij hij heeft geconstateerd dat alle partijen zich, daar waar gevraagd en nodig, bereid hebben verklaard bestuursverantwoordelijkheid te willen nemen". Daarbij heeft hij tevens geconstateerd dat "alle fracties hebben aangegeven dat een coalitie met in ieder geval het CDA en GroenLinks het meest voor de hand ligt".

Echter, "een behoorlijk aantal partijen heeft aangegeven dat het van belang is dat er serieuze verkenningen worden gedaan om met ITH tot een coalitie te komen". Dat heeft geleid tot een tussenoverleg op 26 maart jl. met het CDA en GroenLinks. Daarbij is nadrukkelijk de vraag aan de orde gesteld om de mogelijkheden tot samenwerking met ITH nader te onderzoeken. De heer Ostendorp zegt hierover in zijn verslag: "ITH heeft zich daartoe bereid verklaard en wil het gesprek aan op veel terreinen, maar in ieder geval op het gebied van inwonersparticipatie en het (tweede) windmolenpark".

"Uitgaand van het CDA, GroenLinks en ITH zijn in de eerste verkenning ook de verschillen in de afgelopen jaren in beeld gebracht: niet alleen op inhoud, maar ook op stijl en dat bracht nog wel wat kwetsbaarheid aan het licht", verklaart de heer Ostendorp. "Dat is op een goede wijze op tafel gekomen, met de bereidheid de drie fracties de ander niet uit te sluiten in deze verkenning". Ook het onderlinge vertrouwen, gericht op een stabiele samenwerking, speelt een belangrijke rol, evenals de stijl die de oppositie de afgelopen periode heeft getoond. De informateur meldt daarbij dat "ITH zijn rol nu anders beschouwt dan voorheen vanuit de oppositie".

Op grond van het gevoerde overleg met de politieke partijen heeft de heer Ostendorp een advies opgesteld. Dit advies gaat uit van "een verkenning langs de lijn van de inhoud, het vertrouwen en een duurzame samenwerking" met het CDA, GroenLinks en ITH als deelnemers. "Niet verdiepen op inhoud, maar eerst kijken naar met name zichtbare verschillen en welke verwachtingen er over en weer zijn voor een vertrouwenwekkende coalitie", licht de heer Ostendorp toe. Tijdens de bijeenkomst op zaterdag heeft de heer Van Dalen (CDA) aangegeven dat zijn partij een meerderheid van 15 zetels te mager vindt voor een stabiele coalitie. In dat verband geeft de heer Ostendorp aan dat "als we met elkaar het gevoel krijgen van kans van slagen, dan zal ik gaan kijken naar een vierde partij. Niet om de gewenste meerderheid te krijgen, maar opnieuw in overleg op inhoud, vertrouwen en samenwerking".