• Martin Monkel
  • Martin Monkel

Veiligheid in Houten

Als je praat over veiligheid dan roept dat verschillende beelden op, zoals een veilige leefomgeving, verkeersveiligheid, brandveiligheid of beveiliging en bewaking. In deze terugblik gaat het met name over de veiligheid van de leefomgeving en de verkeersveiligheid.

De gemeente is van mening dat een veilige woon- en werkomgeving een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van overheid en burgers. Er zijn diverse initiatieven waarbij samengewerkt wordt, zoals het keurmerk Veilig Ondernemen en Burgernet. Deze dragen bij aan de positieve resultaten op het gebied van de veiligheid.

Daarnaast kent Houten een goede bereikbaarheid per auto, een hoog fietsgebruik door de unieke structuur en een hoge mate van verkeersveiligheid. Na 2008 is Houten dit jaar opnieuw Fietsstad van Nederland. "De consequente keuze voor de fiets als volwaardig vervoermiddel leidt tot een gemeente waar fietsen nog meer de norm is geworden" zegt de directeur van de Fietsersbond. In toenemende mate speelt daarbij ook de veiligheid een rol.

Leven "We hebben als gemeente actiever ingezet op de samenwerking met onze partners" zei burgemeester De Jong bij de presentatie van het Veiligheidsbeeld 2017. Daarin wordt vooral gekeken naar de ontwikkelingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat beeld is voor Houten op de meeste aandachtspunten positief. Wat is echter het beeld in Houten als we naar de gehele collegeperiode kijken?

Er was een toename in 2016 maar het aantal woninginbraken ligt in 2017 bijna 10% lager dan in 2014. Het aantal inbraakpogingen is ten opzichte van 2014 weliswaar gestegen, maar het aantal geslaagde inbraken daalt in de afgelopen periode met 40%. Op grond daarvan kan geconcludeerd worden dat de voorlichting in de 'Houten Veilig Tent' zijn vruchten afwerpt. "Het voorziet in een behoefte aan laagdrempelige en gerichte voorlichting" zegt de gemeente. Het aantal inbraken in auto's is in deze periode gedaald van ruim 300 naar 190, een reductie van bijna 40%.

Het aantal fietsendiefstallen is ook gedaald, in deze periode van 242 naar 192 gevallen, een reductie van ongeveer 20%. Kenmerkend is echter dat er in 2017 weer sprake is van een (lichte) stijging. "Zet je fiets goed op slot, dus twee keer" is de boodschap.

Veilig Houten kent binnen de rondweg een unieke infrastructuur voor het gebruik door verkeersdeelnemers. Sommige paden zijn ingericht als "fietsstraat" omdat daar 'de auto te gast is'. Na overleg met de Fietsersbond is de gemeente eind 2013 al gestart met het verwijderen van diverse obstakels, vooral op doorgaande fietsroutes. In de afgelopen vier jaar zijn diverse projecten uitgevoerd om de veiligheid te bevorderen. Voorbeelden daarvan zijn de aanpassing van de Odijkseweg (2016), de herinrichting Loerikseweg (2015), de aanleg van fietsstroken in de dorpskern van 't Goy (2017) en de fietsstraat door de Erven (2017). Recent heeft de 'Kinderraad' een aantal gevaarlijke (kruis)punten gepresenteerd, zoals "het slechte zicht na de fietstunnel vanaf Tolgaarderserf naar de Hoge Schaft". Volgens wethouder Van Dalen "werkt de gemeente aan verbetering".

Echter, ondanks alle pogingen en overleg is er nog geen oplossing voor verkeersveiligheid aan de Odijkseweg. Eind vorig jaar heeft het college besloten dat het traject van de aanbevelingen over de verkeersveiligheid van de Odijkseweg kan worden afgesloten. Het aanbrengen van een extra ontsluiting op de rondweg ten behoeve van de bevoorrading was geen optie, en ook de uitplaatsing van de winkels naar "De Maat" strandde op de randvoorwaarden van de Retailvisie. Wat er rest is het treffen van verkeerskundige aanpassingen.

Dat de ondernemers van het winkelcentrum "De Dikke Boom" hier niet gelukkig mee zijn is zwak uitgedrukt. "De veiligheid, of liever het gebrek eraan, is ons een doorn in het oog" zegt één van hen. Het is te hopen dat er hier niets ernstig gebeurt, maar dan zal je zien dat "de put wordt gedempt terwijl het kalf dan al is verdronken". "Gelukkig vindt de bevoorrading plaats in de vroege ochtend en later in de middag, zo wordt gezegd, zodat dit enigszins tegemoet komt aan de veiligheid, maar de omwonenden zijn dat zware (vracht)verkeer helemaal beu".