• De wethouders houden steeds vaker spreekuur 'dichtbij' in de wijk in plaats van in het gemeentehuis.

    Martin Monkel

Veel meer woningen tot 2040

HOUTEN Onder de titel ''Duurzaam, ondernemend en dichtbij" heeft het college op 28 augustus jl. het programma voor de komende vier jaar gepresenteerd. Belangrijk element in het programma is de samenlevingsagenda: een manier om de bewoners en gebruikers eerder te betrekken bij (beleids)ontwikkelingen en in dat proces samen op te trekken. Vanuit die optiek houden de wethouders hun spreekuur steeds vaker 'dichtbij', in de wijk.

Martin Monkel

PROGRAMMA Bij de behandeling van het coalitieakkoord is in de raad opgemerkt dat ,,het akkoord nog te onevenwichtig is" en dat ,,de invulling nog niet concreet is". Met dit collegeprogramma zijn de ambities verder uitgewerkt en gaat de aandacht nu meer uit naar: wat, hoe, wanneer en hoeveel. Met uitzondering over de ambitie over het aantal te bouwen woningen staan er in het programma nog steeds weinig 'hoeveelheden'. Desgevraagd geeft wethouder Van Dalen aan dat ,,dit programma nu richting geeft aan de ontwikkeling die het college voor ogen heeft. Dat behelst ook dat een concrete invulling pas zichtbaar wordt in de uitwerking van de plannen die we in het programma hebben opgenomen".

Het college geeft ook aan dat het nu voorliggende programma past binnen het financiële kader dat eerder met de raad is afgesproken. Per thema zijn de verwachte (extra) kosten in beeld gebracht. Daaruit volgt dat vooral extra geld wordt gereserveerd voor duurzaamheid, openbare ruimte en groen en kunst, cultuur en sport. Voor de komende periode is hiervoor circa € 1 miljoen per jaar beschikbaar.

PLANNEN Belangrijke opgaven zijn het realiseren van woningen, het energie neutraal maken van Houten en het vergroten van de betrokkenheid tussen bestuur en inwoners. ,,Samen met de raad, inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers bekijken we jaarlijks welke nieuwe ontwikkelingen er zijn en wat dit betekent voor het komende jaar".

Onder het thema 'Duurzaamheid' wordt gesproken over meer windenergie (Goyerbrug), meer zonne-energie (uitwerking in het klimaatplan) en sneller aardgasvrij. Ten aanzien van het laatste ,,verkent het college in 2020 de voor Houten passende aanpak". Als uitwerking hiervan wordt een warmteplan opgesteld. Voor het windpark 'Goyerbrug' wacht het college op de aanvraag van de omgevingsvergunning. ,,En die is er nog niet", aldus wethouder De Groot. ,,De besluitvorming en eventuele uitvoering van het besluit willen wij transparant organiseren".

Op het gebied van het 'Bouwen en wonen' is het programma concreet. ,,De ambitie is om 3000 á 4000 woningen extra te gaan bouwen". Van de 1800 woningen uit de Woonvisie zijn er nu 500 gerealiseerd. Daarmee komt de opgave op een totaal van circa 5000 woningen. Als vervolg op een eerdere verkenning wordt daarvoor een stedenbouwkundige visie opgesteld. In die visie zal dan ook de vraag moeten worden beantwoord waar die woningen dan worden neergezet en of er sprake is van (meer) hoogbouw. De bedoeling is dat van het totaal aantal te bouwen woningen er 1500-2000 in de sociale huur worden gerealiseerd.

Het collegeprogramma wordt op 18 september behandeld in de gemeenteraad. Het kosten van de plannen worden verwerkt in de begroting 2019 waarover de raad op 13 november een besluit neemt.