Toekomst windenergie in Houten

HOUTEN In Houten is maar al te goed ervaren hoe gevoelig de onderwerpen windenergie en windmolens liggen. Het CDA Houten ging daarom in gesprek met inwoners van 't Goy over windenergie en de eventuele komst van een tweede windmolenpark. Op donderdag 24 november 2016 was daarover een discussie in dorpshuis De Ploeg voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van het CDA.

Onder de aanwezigen waren bewoners van 't Goy, CDA- leden en enkele afgevaardigden van andere politieke partijen. Ook de initiatiefnemer voor een mogelijk tweede windpark bij de Goyerbrug Ruben Berendts was onder de aanwezigen. De avond werd ingeleid door CDA raadslid Robert Pelleboer en Maurice Bakker, bestuurslid Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en omwonende van windpark Houten. Maurice vertelde, dat zijn vereniging ervoor wil zorgen dat inwoners en omwonenden niet het sluitstuk zijn bij besluitvorming over de plaatsing van windmolens. Het NLVOW heeft een protocol ontwikkeld waar initiatiefnemers zich aan moeten houden, o.a. een minimale afstand tot bebouwing van 750 meter. Als die voorwaarden in acht worden genomen, zal deze vereniging desgevraagd ook medewerking geven bij de uitvoering van die plannen.

Robert Pelleboer benoemde, dat één van de pijlers van het CDA het rentmeesterschap is: wij hebben de plicht zorg te dragen voor een duurzame wereld. Windenergie vormt één van de middelen om dat doel te bereiken. Het CDA vindt net als Maurice Bakker draagvlak uiterst belangrijk, waarbij de initiatiefnemer volgens het CDA als eerste aan zet is. Maurice Bakker merkte op: 'Zelfs vóór er van een plan sprake kan zijn moet éérst het draagvlak gepeild worden en daar kan de initiatiefnemer van een windpark al mee aan de gang". Ruben Berendts zei daar ook alles aan te doen.

Robert Pelleboer sloot de boeiende discussie af en sprak namens het CDA zijn waardering uit voor het gelopen mediation-proces, waarin Maurice Bakker ook participeerde. In de politiek is afgesproken dat alvorens sprake is van een tweede windpark, eerst de evaluatie van het eerste windmolenpark afgerond moet zijn. Alle signalen wijzen erop dat dit nu de goed kant op gaat.