Stichting Leergeld Houten opgericht

HOUTEN Voor kinderen uit arme gezinnen is de kans groter om sociaal geïsoleerd te raken. 'Meedoen' op school en in de vrije tijd is om financiële redenen vaak niet mogelijk voor deze kinderen. Hierdoor krijgen deze kinderen niet de kans om zich volledig te ontwikkelen. Om kinderen uit arme gezinnen te ondersteunen is Stichting Leergeld Houten opgericht. Het doel van Stichting Leergeld Houten is sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar te voorkomen. De gemeente verstrekt voor de eerste twee jaar subsidie.

John van Amerongen

Het gaat om kinderen en jongeren uit gezinnen voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen goed te laten participeren binnen het onderwijs en/of het sociaal maatschappelijk leven op en rond school. Kinderen die opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker last van gezondheidsproblemen. Z e presteren minder goed in het onderwijs en lopen meer risico om later zelf  opnieuw in een armoedesituatie terecht te komen, of in het ergste geval in de criminaliteit te belanden.  Voor de eerste twee schooljaren (2016 - 2017 en 2017 - 2018) wordt door de gemeente een subsidie verstrekt van € 20.000,- per schooljaar. Deze subsidie wordt verstrekt om per september te starten en door te gaan in 2017. De gemeente Houten, Stichting openbaar onderwijs Houten, Lions, van Houten&co, Rotary Castellum, Rotary Houten, de Opstandingskerk en de Lichtboog steunen het opzetten.

ARMOEDEBELEID Stichting Leergeld Houten wordt vooruitlopend op de herijking van het armoedebeleid opgezet. De doelstelling en werkwijze van de stichting passen binnen het integraal werken en het beter benutten van de initiatieven die er nu al op het gebied van armoedebestrijding bestaan. Uit de ervaringen van Stichting Leergeld IJsselstein en Nieuwegein blijkt dat het hierbij vaak gaat om bijdragen aan o.a. computers, internet aansluiting, zwemlessen en schoolbijdragen. In geval van een aanvraag bij de stichting wordt de leefsituatie van kind en gezin in beeld gebracht. Wanneer er een beroep gedaan kan worden op bestaande initiatieven zal de stichting het kind en/of het gezin daarop wijzen, voordat de Stichting zelf financiële hulp verleend. Dit doet zij in samenwerking en overleg met bestaande initiatieven zoals het jeugdsportfonds, het cultuurfonds en bijzondere bijstand. De stichting bemiddelt en verwijst zo nodig door. Daarnaast beoordeelt de stichting of er nog opvolging of nazorg nodig is voor het kind/gezin. De werkwijze van Stichting Leergeld zorgt daarmee voor een handreiking aan gezinnen die dat nodig hebben en een beter gebruik van de voorzieningen die hiervoor al bestaan. De Stichting Leergeld Houten is in oprichting. Het bestuur is aangetreden en de statuten zijn opgesteld. De afronding van de oprichting is juli 2016, zodat de stichting vanaf het begin van het schooljaar 2016 - 2017 operationeel is. Voortgang De rol, de activiteiten en het effect van Stichting Leergeld Houten worden eind 2017 geëvalueerd. Aandachtspunten hierbij zijn of de werkwijze van de stichting heeft bijgedragen aan de beoogde maatschappelijke effecten en past binnen het herijkte armoedebeleid van gemeente Houten.