SGP en ITH stellen vragen over kleinschalig ouderenvervoer

Op basis van de in 2011 vastgestelde Bereikbaarheidsvisie zijn destijds enkele maatregelen genomen om verbetering in de situatie te krijgen. Vooral het probleem dat ouderen door verminderde mobiliteit vaak moeilijk de afstand naar de bushaltes langs de Rondweg kunnen overbruggen had daarbij de aandacht. Er kwam een proef waarbij golfkarretjes worden ingezet die over de fietspaden kunnen rijden, dezelfde karretjes die worden gebruikt voor het vervoer van kinderen tussen scholen en buitenschoolse opvanglocaties. Dit vervoer is volgens de vragenstellers wel een deel van de oplossing, maar is helaas niet altijd beschikbaar: niet tussen 14 en 16 uur, niet in de weekenden en niet na 18 uur. Daarnaast biedt het alleen vervoer voor ouderen binnen de kern Houten.

In december 2013 is er overleg geweest over een convenant kleinschalig vervoer. Wat betreft het vervoer werkten hieraan mee Kids Lodge (golfkarren), My Wheels (rolstoelbus) en van Houten&Co (Driekabus). Namens de doelgroepen werd meegepraat door Reinaerde, van Houten&Co, SBOH, WIL, de Algemene Senioren Vereniging Houten, Viveste, Zorgspectrum en de Stichting Gehandicaptenbelangen. Ondertekening van het convenant heeft zover bekend echter nooit plaatsgevonden. SGP en ITH willen van het college weten waarom dit niet is gebeurd.

Begin dit jaar hebben een aantal belanghebbenden opnieuw gesproken over een onderzoeksopzet voor een behoefteonderzoek voor kleinschalig vervoer. Daarbij werd duidelijk dat de rolstoelbus en de Driekabus inmiddels niet meer worden gebruikt. Ook over de opzet van het onderzoek bestaat nog wat onduidelijkheid waarover ITH en SGP helderheid willen.

Op 1 januari 2015 zijn grote wijzigingen doorgevoerd in het zorgstelsel waardoor de gemeente nu verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de niet-medische zorg aan haar inwoners. Er wordt sindsdien een groter beroep gedaan op zelfstandigheid, en van ouderen wordt verwacht dat zij zo lang mogelijk in hun huis blijven wonen. "Dit heeft uiteraard consequenties voor de vervoersbehoeften en mogelijkheden van ouderen", aldus de vragenstellers van ITH en SGP. "Aan de andere kant zijn de vervoersmogelijkheden voor ouderen juist lokaal afgenomen, doordat bijvoorbeeld de rolstoelbus niet meer rijdt."

ITH en SGP zijn van mening dat de Bereikbaarheidsvisie uit 2011 moet worden geactualiseerd en dat er op korte termijn aanvullende maatregelen moeten worden genomen om het kleinschalig aanvullend vervoer voor ouderen te waarborgen. Niet alleen voor Houten binnen de Rondweg, maar zeker ook voor de kleinere kernen 't Goy, Schalkwijk en Tull en 't Waal. (SV)