SGP en ChristenUnie blij met preventieplannen jeugdzorg

In de brandbrief wordt gepleit voor een actieve rol voor gemeenten in het 'kindproof' maken van relaties. Het college geeft aan de feiten uit de brandbrief te onderschrijven: "Ook in Houten is sprake van een fors aantal echtscheidingen, die altijd ingrijpend en soms zeer schadelijk zijn voor de kinderen die er mee te maken krijgen. Dit baart ons zorgen. Wij willen u dan ook graag laten weten wat wij met de brandbrief gaan doen."

"De transitie van de jeugdzorg en de opstart van het Sociaal Team hebben veel tijd en energie gekost", aldus het college. "Vanaf 2016 zal de focus meer komen te liggen op preventie en vroeg signalering. In de visie en de concrete plannen die wij op preventie en vroeg signalering de komende periode ontwikkelen, zullen jonge ouders, gezinnen in echtscheiding en stiefgezinnen absoluut benoemd worden en worden de in de brandbrief genoemde punten meegenomen ter overweging."

"Het college onderschrijft het belang van goede voorlichting aan jonge ouders en begeleiding van gezinnen in echtscheiding en stiefgezinnen", zo concludeert Jana Smith (CU). "In de nieuwe preventieplannen zal dit expliciet benoemd worden. Ook zullen de goede voorbeelden die er al zijn in het land betrokken worden. En om vroegtijdig signaleren van relatieproblemen op de kaart te zetten zal men in gesprek gaan met Zorg in Houten. Als ChristenUnie en SGP hopen we dat ook de ervaringen van kerkelijke en maatschappelijke initiatieven, zoals de Marriage Course of Hart voor Relaties, zullen worden meegenomen in de preventieplannen." (SV)