• Hier worden aan de overzijde van het kanaal de windmolens geplaatst.

    Martin Monkel

Raad aan zet voor vergunning windpark Goyerbrug

HOUTEN Het college vraagt de gemeenteraad om op 1 oktober aanstaande een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het windpark Goyerbrug. Dat volgt uit de weging van de 23 ingediende reacties op de ontwerpvergunning, vervat in een concept nota van zienswijzen. Als de raad instemt met de definitieve verklaring, kan daarna de omgevingsvergunning voor het windpark worden verleend.

door Martin Monkel

ZIENSWIJZE Het ontwerpbesluit voor Windpark Goyerbrug en de stukken die daar deel van uitmaken hebben tot 25 juli ter inzage gelegen. Tot dat moment konden belanghebbenden reageren op het ontwerpbesluit. Er zijn 23 zienswijzen ingediend van in totaal 86 verschillende partijen. Voor de beoordeling zijn de zienswijzen ingedeeld naar een aantal thema's. ,,Deze zijn bekend en zijn ook al eerder aan de orde geweest'' zegt verantwoordelijk wethouder Hilde de Groot. ,,Ze gaan onder meer over de geluidoverlast, de schaduwwerking, de waardevermindering van de woningen (planschade) en ruimtelijke inpassing in het landschap''.
De ingediende reacties vormen voor het college geen aanleiding om het ontwerpbesluit inhoudelijk aan te passen. Wel is er een nieuwe zogenaamde PAS-berekening gemaakt (Programma Aanpak Stikstof) en is er een voorschrift opgenomen over de mogelijke ijsafzetting op de wieken van de molens. Het geheel wordt besproken in het rondetafelgesprek (RTG) van 17 september aanstaande. De gemeenteraad debatteert op 1 oktober over het afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen.

DRAAGVLAK Ook het draagvlak is als thema opgenomen in de concept nota over de zienswijzen. Een aantal reclamanten voert aan dat er geen sprake is van aantoonbaar draagvlak onder (direct) omwonenden. ,,Het zorgen voor draagvlak is vooral de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Het gemeentebestuur toetst zijn inspanningen'' is te lezen in de reactie van het college. ,,Ik heb al eerder gezegd dat voor het meten van draagvlak geen formule bestaat, maar dat we er zorgvuldig mee zijn omgegaan'' zegt De Groot. ,,Alles wegende kunnenwe in redelijkheid besluiten de vergunning voor het windpark te verlenen, wat niet wil zeggen dat iedereen blij is''.

WINDFONDS Gelijktijdig met de behandeling van de verklaring van geen bedenkingen besluit de raad ook over het in te stellen windfonds. De kaders daarvoor zijn nu concreet gemaakt, hoewel het doel nog redelijk abstract is in de zin van 'leefbaarheid, cohesie en duurzaamheid'. ,,Het is in ieder geval een gebiedsfonds'' zegt De Groot. ,,Daarin draagt de initiatiefnemer € 50.000 bij en de gemeente € 100.000. Daarnaast stelt de initiatiefnemer € 50.000 beschikbaar voor betrokkenen met een krappe beurs''. Met het windfonds worden tevens twee eerder ingediende amendementen uitgewerkt. Het gaat daarbij om het oprekken van de eerste 'compensatiering' naar 1000 meter en het realiseren van een soepele overgang tussen de ringen. ,,We gaan bij de verdere uitwerking zeker nog in gesprek met de betrokkenen waarbij ook weer wordt gekeken naar de gebiedsomvang'' besluit Hilde de Groot.