• Het energieplan 2020-2025 vraagt draagvlak om de gestelde ambities te halen

    MZ

Energieplan Houten 2020-2025: nu aanpakken

HOUTEN ,,We schuiven het niet voor ons uit, we pakken het nu goed vast'' zei wethouder Hilde de Groot (GroenLinks) als reactie op het debat over het Energieplan 2020-2025. Het plan wordt in de raadsvergadering van 11 februari jl. vrijwel unaniem aangenomen, maar de raad maakt zich wel zorgen over de hoge ambities en de kosten die ermee zijn gemoeid.

Martin Monkel

AMBITIE Uitgangspunt van het nu voorliggende energieplan is dat Houten in 2025 in staat is 20% duurzame energie van eigen boden te realiseren. Die doelstelling is voor veel raadsfractie behoorlijk ambitieus. ,,Van de doelstelling 2018 is nog geen 6% gehaald'' zegt Robert Pelleboer (CDA), ,,waarom zou het dan nu wel lukken?''. Ook Marjan Boonzaaijer (D66) vindt de ambities hoog maar gelooft in de kracht van de samenleving. Anneke Dubbink (PvdA) vraagt aandacht voor de uitvoering van de plannen. ,,Het zetten van de eerste stap moet voor inwoners zo makkelijk mogelijk worden gemaakt. Dat hebben we nodig op straks resultaat te boeken''. Eef Stiekema spreekt waardering uit over het opstellen van het energieplan in combinatie met de samenlevingsagenda. ,,Er liggen mooie kansen voor de lokale ondernemers''. Tijm Corporaal (GL) is duidelijk enthousiast. De versnelling in het proces zou volgens hem moeten leiden naar een 'energierijke voorbeeldgemeente'. ,,We hebben hier straks in 2025 twee windparken, een aantal zonnevelden en zonnepanelen op grote daken'' zegt hij. ,,Daarmee creëren we een prachtig tussendoel om de ambitie van 2040 te halen''. Pascal Ooms (SGP) vindt de voorgestelde gemeentelijke aanjaagfunctie betrekkelijk. ,,Die is afhankelijk van de kracht van de samenleving en hoe houdt je die als gemeente in stand zonder sturingsmiddelen (lees: geld)''. Wayne Wilson (HA!): ,,Momenteel is het niet interessant meer op te wekken dan je nodig hebt. Dat moet veranderen''. Willem Zandbergen (ITH) vindt de transitie 'majeur'. Hij ziet de opgave van Houten als een 'postzegelplan'. ,,Waarom moeten we lokaal opwekken wat we in Houten aan energie verbruiken? Kunnen we niet samenwerken met andere ketens? Als de energie maar schoon is'' Rene Speksnijder (CU) memoreert tenslotte het belang van de onderlinge samenwerking. ,,Een gemeentelijk plan met randvoorwaarden ten opzichte van de  samenleving die ideeën aandraagt en de uitvoering zelf ter hand neemt.

KOSTEN Een aantal fracties maakt zich zorgen over de kosten van deze omslag. Vandaar dat, ondersteund door verschillende fracties, een motie wordt ingediend. Daarin wordt het college verzocht jaarlijks te rapporteren over de (financiële) voortgang en de bereikte resultaten. Dubbink vraagt in het bijzonder aandacht voor de betaalbaarheid. ,,Er zijn bewoners die wel willen, maar financieel niet kunnen. Ik vind dat de gemeente daarin actief moet optreden''. Stiekema wil graag informatie hebben over de besteding van het jaarlijkse budget en het optreden van ongewenste bijeffecten, bijvoorbeeld vrijwilligers die afhaken. Zandbergen gaat nog een stapje verder. Samen met de SGP  dient hij een motie in die het college verzoekt een raming op te stellen van alle (maatschappelijke) kosten voor de gemeente, bedrijven en inwoners. ,,Daarmee is de gemeente in staat een financiële afweging te maken en in te spelen op knelpunten. Hoe transparant wil of durf je als gemeente zijn?''.

BESLUIT Wethouder De Groot is blij met de ondersteuning uit de raad. Zij geeft desgevraagd aan dat mobiliteit niet ontbreekt in het energieplan, maar een plek krijgt in het programma Ruimtelijke Koers. Over de betaalbaarheid wordt nu vooral landelijk van gedachten gewisseld maar wordt ook in dit proces meegenomen. En dat geldt ook voor de beschikbare netcapaciteit, wat vooral in het buitengebied een rol speelt. ,,De vraag naar de jaarlijkse verantwoording zit eigenlijk al vervat in het energieplan'' zegt De Groot, ,,dus de daartoe ingediende motie is eigenlijk overbodig''. Niettemin wordt deze met grote meerderheid aangenomen. De motie van ITH/SGP haalt het niet omdat deze volgens de wethouder niet geleverd kan worden. ,,Er zitten veel te veel variabelen in, het is een gigantische klus om dat te realiseren en te volgen en de bandbreedte van de informatie is heel erg groot''.
Met een tegenstem van ITH gaat de raad akkoord met het Energieplan 2020-2025. In een stemverklaring zegt Zandbergen dat het plan op zich wel aanspreekt maar dat er geen goede keuzes worden gemaakt.