• Windmolens aan de westzijde van Houten waren te voorzien geweest.

    Martin Monkel

Planschade windmolens afgewezen

HOUTEN De omwonenden van windpark Houten krijgen geen financiële compensatie voor de waardevermindering van hun woningen. Hun zaak tegen de gemeente Houten is op 1 augustus jl. door de Raad van State in hoger beroep ongegrond verklaard.

door Martin Monkel

Al eerder heeft de rechtbank Utrecht geconcludeerd dat de omwonenden, op het moment dat zij hun woning kochten, konden weten dat er op die locatie windmolens waren gepland. Omdat ze toen niet van de koop hebben afgezien, komt de eventuele waardevermindering van de woningen nu voor hun eigen rekening.

Nadat het college van burgemeester en wethouders een besluit heeft genomen, kan daartegen – door betrokkenen - meestal bezwaar gemaakt worden. Als de betrokkene het oneens bent met de beslissing van de gemeente op het bezwaar, bestaat de mogelijkheid daartegen (bij de bestuursrechter) in beroep gaan. Afhankelijk van die uitspraak volgt dan nog de mogelijkheid van hoger beroep (bij de Raad van State).

In december 2015 heeft de gemeente de ingediende bezwaren met betrekking tot het windpark ongegrond verklaard en in maart 2016 heeft de gemeente de aanvraag om een tegemoetkoming in de planschade afgewezen. Vervolgens heeft In april 2017 de bestuursrechter het beroep tegen de beslissing van de gemeente ongegrond verklaard. Tenslotte heeft nu de Raad van State in hoger beroep verklaard dat er geen grond is voor de uitkering van planschade aan de betrokkenen.

Belangrijkste argument hierbij is dat de betrokken vooraf hadden kunnen weten dat de gemeente plannen had om langs het bedrijventerrein De Meerpaal windmolens te (laten) plaatsen. Daarbij is tevens aangegeven dat betrokkenen zelf ook de 'zorg' hebben zich zo nodig bij de gemeente te laten informeren over de (voorziene) locatie van het windpark. Al in maart 2001 is in het toenmalige raadsbesluit onder meer besloten ,,om de locatie ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van bedrijventerrein De Meerpaal, onder randvoorwaarden geschikt te verklaren voor de realisatie van windenergie".

POLITIEK Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) heeft zich steeds verweerd tegen het windpark Houten. Gevraagd naar een reactie op de uitspraak van de Raad van State geeft de partij aan dat ,,omwonenden nu het nakijken hebben en het echte onderliggende probleem, de dagelijkse overlast, onopgelost blijft". Volgens de heer Zandbergen volgt uit het rapport van de Universiteit Utrecht dat ,,de windturbines op de verkeerde plaats staan, de verkeerde hoogte hebben en dat omwonenden niet de bescherming hebben gekregen waarop zij recht hadden. Dit duurt nu al veel te lang en houdt omwonenden, de duurzaamheidsagenda en de lokale politiek al jaren gegijzeld. Zolang het college niet de moed heeft dit dossier daadwerkelijk op te lossen, zal het huidige windpark Houten altijd controversieel blijven".

GEMEENTE In een reactie van de gemeente Houten antwoordt wethouder De Groot van Duurzaamheid: ,,De uitspraak van de Raad van State ging over de vraag of de komst van windpark Houten voor de kopers van woningen in Houten-Zuid te voorzien was. Dit heeft de Raad bevestigd. Met deze uitspraak is dat nu helder geworden."