Perspectiefnota 2016: 'Houten ligt goed op koers'

College van B en W positief gestemd over zaken die in 2016 in de planning staan

"Houten ligt goed op koers met de uitvoering van het collegeprogramma", aldus wethouder Michiel van Liere. "De Perspectiefnota bouwt voort op de vele zaken die afgelopen jaar en dit jaar zijn gerealiseerd." De wethouder doelt daarmee op de veranderende rol van het gemeentebestuur, zoals die in 2014 is afgesproken in het collegeprogramma 'Houten maken we samen' en het bestuursakkoord. Meer ruimte voor inwoners en initiatieven, en een meer ondersteunende rol van de lokale overheid vertalen zich momenteel al in concrete voorbeelden, zoals bij de invulling van herontwikkelingslocaties De Slinger en basisschool De Mozaïek.

In de Perspectiefnota is verder uiteraard veel ruimte voor de verdere uitwerking van beleid op diverse terreinen. De vorige week door de gemeenteraad vastgestelde Toekomstvisie Proeftuin Houten 2025 vormt daarbij een belangrijk kompas.

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

In 2016 zullen de gebiedsvisies voor de Molenzoom en het buitengebied worden afgerond en zal een begin worden gemaakt met de visies voor Houten- Noord en het centrumgebied de Slinger. Uiteraard wordt ondertussen ook gewerkt aan het afronden van de Vinex-locaties in Houten Zuid en het bevorderen van de vitaliteit van het buitengebied. Energiebesparing in nieuw- en bestaande bouw blijft een speerpunt.

Michiel van Liere: "In 2016 streven we naar het verhogen van het aandeel gescheiden afval inzamelen van 63% naar 75%. Uiteraard zetten we het fietsstimuleringsbeleid onverminderd voort, en willen we toe naar een slim servicenetwerk van vervoer."

Sociale domein

Van Liere: "In 2016 werken we aan een verdere versterking van de kracht van de samenleving waardoor uiteindelijk de inzet van hulp verminderd kan worden. Waar het in 2015 nog draait om de transities, gaat het in 2016 om daadwerkelijke vernieuwingen, zogenoemde transformaties. De vernieuwing is erop gericht de samenleving te versterken en goed te verbinden met de specialistische ondersteuning en basiszorg, om daarmee het beslag op relatief dure zorg te verkleinen." Dat is ook nodig, want zoals verwacht heeft de gemeente voor de uitvoering van deze taken opnieuw minder Rijksgeld ter beschikking. Voor de uitvoering van de Wmo is bijvoorbeeld in 2016 naar schatting 200.000 euro minder beschikbaar, en dat is maar liefst 40 procent minder dan in 2014.

In 2016 zal er volgens de wethouder ook veel aandacht zijn voor de uitvoering van de Participatiewet, in het bijzonder voor het creëren van kansen voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Regionale samenwerking

Naast een nadere verkenning van een intensieve ambtelijke samenwerking met de gemeente Wijk bij Duurstede blijft er ook in 2016 aandacht voor andere samenwerkingsverbanden. Naar verwachting wordt het formele samenwerkingsverband Bestuur Regio Utrecht (BRU) per 1 januari opgeheven. De negen daarbij aangesloten gemeenten zijn daarom, samen met Woerden, eerder al op zoek gegaan naar een nieuwe, moderne vorm van regionale samenwerking. Hierbij is gekozen voor de lichtvoetige netwerkconstructie: de U10.

Financieel perspectief

Over het financieel meerjarenbeleid is het college maar gematigd positief. Het lichte economische herstel dat zich aftekent is hoopvol voor de wat langere termijn. Op korte termijn, voor de jaren 2016 en 2017 zijn er nog tekorten die incidenteel sluitend moeten worden gemaakt. Dat doet het college door het inzetten van middelen uit de bestemmingsreserverve economische crisis. Die spaarpot is gevuld met geld van eerdere financiële meevallers waarbij in de begroting niet was gerekend en bedoeld om eventuele met de economische crisis gerelateerde tekorten op te vangen. De prognose is dat de begroting vanaf 2018 structureel sluitend is. Bij het opstellen van de Perspectiefnota was de meicirculaire 2015 van het Rijk echter nog niet beschikbaar. Hierin staat belangrijke informatie over de verwachte uitkering van het Rijk aan gemeenten voor het komende jaar. Het kan zijn dat deze circulaire dus nog effect heeft op de Perspectiefnota.

Bezuinigingen

Van de bezuinigingstaakstelling 2014-2018 (in totaal bijna 5 miljoen structureel per jaar) is net iets minder dan helft gerealiseerd. De grootste post die nog 'aandacht nodig' heeft is die van besparen op organisatie, bedrijfsvoering en huisvesting. Van de te besparen 1,3 miljoen is ongeveer een derde gerealiseerd. De in de Perspectiefnota 2014 vastgestelde taakstelling voor de jaren 2015-2016 bleek bij nader inzien te fors. Het realiseren van de uiteindelijke taakstelling in 2018 wordt vooralsnog als haalbaar beschouwd, maar met een aangepaste planning. Verder moet de samenwerking met andere gemeenten in 2018 vier ton per jaar opleveren.

Op de bibliotheek moest vanaf 2016, maar uiterlijk in 2018 een bedrag van 300.000 euro per jaar worden bespaard. Deze bezuiniging drukt echter te zwaar op de bibliotheekorganisatie, die momenteel druk bezig is met het ontwikkelen van een nieuw concept om hieraan tegemoet te komen. Het college stelt daarom voor de bezuiniging voor 2016 te halveren tot anderhalve ton.

De Perspectiefnota 2016 staat op de raadsagenda voor de raadsvergadering van 2 juli aanstaande. Zie voor de volledige Perspectiefnota 2016 www.houten.nl. (SV)