• Burgemeester Isabella geeft als portefeuillehouder antwoord op de gestelde vragen.

    Martin Monkel

Preventieplan alcohol 2020-2023 vastgesteld

HOUTEN In de raadsvergadering van 21 januari jl. heeft de raad ingestemd met het preventie- en handhavingsplan 2020-2023. In dit plan staan de doelen en acties om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te voorkomen. Voorgenomen acties zijn onder andere een toenemende bewustwording van de gevolgen door alcoholgebruik en de reductie van het alcoholgebruik onder jongeren.

door Martin Monkel

SITUATIE De afgelopen vier jaar heeft de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht geconstateerd dat de startleeftijd waarop jongeren gaan drinken omhoog is gegaan. Ook is het aantal jongeren dat alcohol drinkt gedaald. Echter, als jongeren drinken dan is het veel (zogenaamde bingedrinken) terwijl tevens het alcoholgebruik onder 65+ers stijgt. In Houten is het horeca-aanbod beperkt. Er zijn ruim 50 horecabedrijven die alcohol verkopen, ruim de helft daarvan is restaurant. Jongeren zijn weinig te vinden in cafés. Die spreken meer af bij elkaar thuis of ze gaan naar een jongerencentrum of een schoolfeest. Ook blijven ze in de sportkantine hangen na een wedstrijd of zijn ze buiten te vinden op één van de hotspots. In 2018 is al het project 'gastheer'gesprekken opgezet, waarbij medewerkers van de gemeente alle sportkantines bezoeken om in gesprek te gaan over de alcoholregels.

PREVENTIE Alcoholgebruik is verweven met onze samenleving. De meeste Nederlanders vinden het gewoon dat er alcohol gedronken wordt. Maar alcohol drinken is niet zonder gevaar. Hoewel het een ontspannen gevoel kan opwekken is alcohol ook een belangrijke oorzaak voor verslaving, ongelukken, agressie, grensoverschrijdend gedrag, verschillende ziekten en psychische problemen.
In de Drank- en Horecawet staat dat de gemeenteraad eens per 4 jaar een preventie- en handhavingsplan (PHP) moet vaststellen. Het hoofddoel van het PHP is: "Het voorkomen en beperken van gezondheid- en maatschappelijke schade bij jongeren en jongvolwassenen als gevolg van alcoholgebruik". In relatie tot de gezondheid is in het collegeprogramma opgenomen dat vooral wordt ingezet op een integrale preventie.  Die inzet vindt plaats aan de hand van de hiervoor genoemde 'gastheer'gesprekken, het stimuleren van voorlichting aan ouders en het ondersteunen van scholen. Ouderbetrokkenheid is essentieel bij het terugdringen van alcohol gebruik onder de 18 en het voorkomen van alcoholmisbruik onder jongeren. De preventielessen op basisscholen zijn omgebouwd tot lessen gericht op het vergroten van weerbaarheid. Het idee hierachter is dat kinderen hiermee handvatten krijgen die hen helpen om nee te zeggen tegen risicovol gedrag zoals roken en drinken.

HANDHAVING De gemeentelijke instrumenten op het gebied van handhaving van de Drank- en Horecawet zijn beperkt. Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) mag vooral controleren of een vergunning in orde is. Verder mag hij controleren of het bedrijf op de juiste manier is ingericht of er de juiste mensen staan te verkopen en of om legitimatie gevraagd wordt bij twijfel over de leeftijd. Het drinken van alcohol is niet strafbaar. Ook niet voor een jongere. De beperking in bevoegdheden maakt dat de handhavingsinzet van de gemeente zich vooral richt tot bedrijven die alcohol verkopen.
Tijm Corporaal (GroenLinks) merkt daarbij op dat er in Houten minimaal vier bedrijven zijn die alcohol thuis afleveren. ,,Jongeren doen, met name 's nachts, een beroep op dergelijke leveranciers, soms van ver buiten Houten. Er schijnt zelfs een 'bierambulance' te zijn die vanuit Utrecht 'opereert'. Controle daarop is er niet of nauwelijks. Een verbod op nachtelijke thuisbezorging zou wenselijk zijn volgens hem. In zijn reactie als portefeuillehouder zegt burgemeester Isabella dat nachtbezorging niet kan worden verboden op grond van de Drank/ en Horecawet. ,,Er wordt wel in dat verband een wijziging van die wet voorbereid, maar de invoering ervan kan nog wel enige tijd duren. Het enige aanknopingspunt dat ik heb is het aanpakken van overlast en/of het verstoren van de openbare orde."
Overigens hebben de gevoerde gesprekken opgeleverd dat veel Houtense bedrijven al vrijwillig afzien van het op bepaalde tijdstippen thuisbezorgen van alcohol. Ook sportverenigingen werken volledig mee in de bewaking en de uitvoering van gemaakte preventieafspraken.