• In mei 2019 was de startbijeenkomst, nu ligt er het plan voor de komende jaren.

    Martin Monkel

College publiceert Energieplan

HOUTEN Dinsdag 14 januari jl. heeft het college het Energieplan gepresenteerd onder de titel 'Samen naar energieneutraal 2040'. De focus ligt op het ontwikkelen van voldoende draagvlak voor de grote veranderingen die op ons af gaan komen. ,,Het energieplan is sterk gericht op het proces en de samenwerking'' zegt wethouder Hilde de Groot (GroenLinks). Het plan wordt op 11 februari besproken in de gemeenteraad.

Martin Monkel

VERANDERINGEN De komende jaren krijgen de inwoners in toenemende mate te maken met klimaatmaatregelen. Onderwerpen zoals Regionale Energie Strategie (RES) enerzijds en Energieplan, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie anderzijds zullen steeds meer aandacht krijgen. De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit. Ook de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur valt daaronder. Bij de andere drie klimaatplannen gaat het over waar en hoe we energie kunnen besparen en kunnen inspelen op de klimaateffecten.
De transitie wordt de komende jaren ingevuld en daarvoor moeten, ook door Houten, plannen worden gemaakt. Vorige week ging de RTG al akkoord met de aanpak om de Transitievisie Warmte te maken: tijdspad wanneer wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. De voorstellen voor de adaptatie, inspelen op extreme weersituaties, en circulaire economie, hergebruik van afvalstoffen, volgen in de loop van dit jaar

SAMENWERKEN Het energieplan is het resultaat van een samenwerkingsproces dat afgelopen jaar doorlopen is met verschillende (vrijwilligers)organisaties en bewoners in Houten. Met dit plan presenteren zij een aanpak voor de eerstkomende jaren (tot en met 2025) richting een energieneutraal Houten in 2040. Het illustreert de kansen en behoeftes van de Houtense samenleving.
,,We hebben het energieplan als eerste vormgegeven omdat we met de samenlevingsagenda aan de slag willen'' zegt De Groot. ,,We hebben het energieplan opgesteld met diverse partners in de Houtense samenleving. We hebben met hen veel overlegrondes gehad: wat moet er in, wie gaat wat doen en wie is op een bepaald gebied de trekker. Dat betekent ook dat we een plan hebben dat we met verschillende partijen moeten afstemmen, ook met de gemeenteraad''.

AANJAGEN De werkwijze heeft ook nieuwe verbindingen opgeleverd. En daar komen ook weer nieuwe ideeën uit. Als het gaat om de inhoud is deze nu niet geheel anders. De Groot: ,,We gaan het meer samen doen. De huidige initiatieven en activiteiten schalen we op, en we versterken en verbinden ze. Het is een plan waarbij we als gemeente onze rol pakken als organisator, aanjager en ondersteuner''.  De energietransitie vindt grotendeels buiten het gemeentehuis plaats. Daar moet de investeringen tot stand komen en daar is dit energieplan dus sterk op gericht: het proces en de samenwerking. Gebleken is dat er behoefte is aan een 'aanjaagteam'. Dat team zorgt samen met de bestaande organisaties voor de verspreiding van de opgedane kennis en ervaring. Uiteindelijk moet dat doorgroeien naar een duurzaamheidscentrum voor heel Houten. ,,Voor de doorsnee Houtenaar moet er één aanspreekpunt komen, met één heldere communicatie'' aldus de wethouder. ,,In 2025 willen we al 20% duurzame energie van eigen bodem realiseren''.