• De windmolens aan de Veerwagenweg.

    To Sytsma

Open brief: Geef windmolens eerlijke kans

HOUTEN Twee Houtenaren hebben een open brief aan de gemeenteraad geschreven met de titel: 'Geef de windmolens een eerlijke kans'. In de brief doen ze een dringende oproep aan de politiek om niet alleen te kijken naar de overlast van direct omwonenden, maar ook in te zetten op een hogere opbrengst van het windpark aan de Veerwagenweg.

Momenteel is er een vertrouwelijk overleg gaande tussen de gemeente, windparkeigenaar Eneco en de direct omwonenden. Doel van het overleg is het vinden van een breed gedragen oplossing voor de overlast die van het park wordt ervaren. De briefschrijvers Jansen en Cuppen zijn van mening dat dit overleg te smal is, en geen recht doet aan alle belangen in deze kwestie. Bovendien zou het overleg in de openbaarheid moeten plaatsvinden.

De briefschrijvers zijn met name bang dat het resultaat van het overleg vooral tegemoet zal komen aan het verminderen van overlast voor de direct omwonenden, en dat er onvoldoende aandacht is voor het verhogen van de opbrengst van het windpark. Door extra strenge en bovenwettelijke 'maatwerkvoorschriften' staan de molens nu al veel vaker stil dan molens die daar geen last van hebben.

"In beginsel zijn wij van mening dat de betreffende windmolens zoveel als mogelijk energie moeten kunnen produceren en zijn wij geen voorstander van andere beperkingen dan die wettelijk noodzakelijk zijn. Wij hebben goede reden aan te nemen dat we hiermee de opvatting verwoorden van een zeer groot deel van de Houtense samenleving", aldus de briefschrijvers. "Veel inwoners die zich afvragen of de gemeente niet veel te ver is gegaan met de maatwerkvoorschriften, hebben er geen vertrouwen in dat de molens een eerlijke kans krijgen. Er wordt een onbalans ervaren tussen het belang van de direct omwonenden en het meer algemene belang van opbrengstmaximalisatie."

Als onderlegger voor het nu lopende overleg dient een onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht, waaruit is gebleken dat in het proces met omwonenden bij de realisatie van het park fouten zijn gemaakt, net als in een later stadium bij het afhandelen van klachten of het controleren en handhaven op de maatwerkvoorschriften. Volgens de briefschrijvers biedt het rapport voldoende ruimte om het overleg breder te trekken: "Het zal er juist aan bijdragen dat het maatschappelijk draagvlak voor de drie aanwezige molens een veel bredere basis krijgt."

De heren Jansen en Cuppen pleiten voor een onderzoek naar de voor- en nadelen van een situatie waarin de turbines veel meer kunnen draaien dan nu door de maatwerkvoorschriften mogelijk is. "Maak duidelijk wat de prijs is van de keuze om meer beperkingen op te leggen dan wettelijk noodzakelijk is", zo vragen ze aan de gemeenteraad. Alleen dan is een heldere belangenafweging mogelijk. Jansen en Cuppen benadrukken wel dat de direct omwonenden te allen tijde gevrijwaard moeten worden van overlast "voor zover die de gangbare wettelijke normen overschrijden".

Label:

Windmolens