• André Stolk, begeleider/coach, Peter Symanzig begeleider/coach en coördinator van het begeleidings/coachingsteam en Petra Ubels, lid van het managementteam

    Peter Symanzig

Certificaat voor College de Heemlanden: "begeleiding en coaching startende docenten"

HOUTEN Zoals bij veel beroepen is er ook in het werk van een docent in de laatste jaren veel veranderd. Alleen al de technische mogelijkheden vragen om kennis en aanpassingen rond het inrichten van het onderwijs. Deze veranderingen maken het werk voor velen niet makkelijker. Ook starters worden geconfronteerd met vragen waarop ze in hun studie (incl. alle stage-ervaringen) niet voldoende toegerust werden. Daarom moest het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een aantal jaar geleden constateren dat er circa 20% van de startende docenten binnen vijf jaar het onderwijs weer verlaat. De overheid heeft initiatief genomen om in samenwerking met universitaire lerarenopleidingen en middelbare scholen, te laten onderzoeken hoe de opvang van starters verbeterd kan worden.

College de Heemlanden was van begin af aan (2013), betrokken bij dit project dat in onze regio werd begeleid door zo wel de universiteit als ook de hogeschool van Utrecht. Theorie, wetenschappelijk onderzoek en praktijk werden naast elkaar gelegd om uiteindelijk opvang en begeleiding te optimaliseren.

Afgelopen maand heeft zowel de universiteit als ook de hogeschool van Utrecht formeel vastgesteld, dat de begeleiding en coaching van startende docenten op College de Heemlanden 'voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden van een begeleidingstraject voor startende leraren in het voortgezet onderwijs zoals die geformuleerd zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap'.

In de praktijk betekent dat onder andere dat College de Heemlanden gebruik maakt van video-coaching, structurele ontwikkelgesprekken, een vorm van synchroon-coachen, themabijeenkomsten en intervisie. Alles met het doel om starters over de eerste drempel van het fascinerende, maar ook uitdagende werk heen te helpen.

College de Heemlanden begeleidt niet alleen alle startende leraren. Het driejarig traject wordt ook aangeboden aan zij-instromers, docenten die van school wisselen en 'zittende' collega's. Zo vormt dit traject een win-winsituatie voor iedereen: de starters, de leerlingen (en hun ouders), de school en het onderwijs van Nederland in het algemeen.

Overbodig te vermelden, dat het slechts één element is, waarmee College de Heemlanden de veranderingen in het onderwijs offensief en met veel ambitie zal vertalen tot aantrekkelijke en uitdagende leservaringen.