• Ruud Keulen, LInda Flipse, Dirk Schakel en Huub Gitz

    John van Amerongen
  • Huub Gitz geeft een rondleiding op Fort Honswijk op 27 augustus 2016.

    John van Amerongen

"Meepraten over Honswijk"

Vier stichtingen zien niets in een 'snelweg' op de Lekdijk en willen dat zij en omwonenden meer betrokken worden bij de ontwikkeling van Fort Honswijk. De gemeente houdt zich volgens hen niet aan de eigen uitgangspunten. 

John van Amerongen

Op het vlak van de natuurwaarden zijn vier stichtingen betrokken bij Honswijk en het eiland van Schalkwijk, verontrust over de aansturing van één en ander. Vooral waar het gaat om de ontwikkeling van Fort Honswijk. Volgens hen gaat de door de gemeente aangestelde Kwartiermaker maar zijn eigen gang en stuurt aan op volledige restauratie van het Fort. "Dat betekent dat de vleermuizen moeten verdwijnen", zegt Huub Gitz. Dat is volgens de stichtingen niet goed voor het behoud van de vleermuizenpopulatie op het Fort en ook niet noodzakelijk om tot werelderfgoed te worden bestempeld.

Linda Flipse van Milieuwerkgroep Houten, Ruud Keulen van Natuurbehoud Stelling van Honswijk en omgeving, Dirk Schakel van stichting Leefbaarheid Tull en 't Waal en Huub Gitz van stichting Honswijk-Everdingen zijn van mening dat de gemeente zich bijvoorbeeld niet aan haar eigen uitgangspunten houdt die werden opgeschreven bij de behandeling van de aankoop van Fort Honswijk in de gemeenteraad. De kwartiermaker houdt volgens hen wel bijpraatmomenten, maar daarbij worden volgens de vier vertegenwoordigers van de stichtingen, de omwonenden en de vier stichtingen niet betrokken bij de verdere ontwikkeling van het fort. Volgens hen zijn er best wel mogelijkheden door recentere gebouwen te slopen en daar nieuwe gebouwen neer te zetten.

AMENDEMENT Linda: "Bij de behandeling van het voorstel om over te gaan tot aankoop van fort Honswijk hebben SGP, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en Houten Anders een amendement opgesteld omdat ecologie niet goed verankerd was in het raadsvoorstel aankoop Fort Honswijk." Dit amendement werd aangenomen. Zo staat nu in de tekst van het door de gemeenteraad aangenomen voorstel dat de gemeenteraad het college opdraagt "om omwonenden en relevante belangenorganisaties structureel te betrekken bij visievorming op recreatie en natuurbehoud op het Eiland van Schalkwijk, en daarbij in gezamenlijkheid te komen tot een aanvullend inhoudelijk ontwikkelingskader voor Fort Honswijk" Verder moet "In het ontwikkelingskader, naast de grote cultuurhistorische waarde, ook de verbetering van bereikbaarheid en verkeersveiligheid en de ecologische waarde worden opgenomen." Ook legden de partijen vast dat "Het ontwikkelingskader in samenhang met de planvorming rond de recreatieve ontwikkeling van Tuil en 't Waal en het Eiland van Schalkwijk wordt opgesteld. En dat deze gaandeweg, maar uiterlijk halverwege 2017, zo mogelijk, in gezamenlijkheid in de raad geagendeerd worden voor een integrale afweging."

MEER BETREKKEN BIJ HONSWIJK De stichtingen vinden dat het betrekken van omwonenden en relevante organisaties wel gebeurd is met de ontwikkeling van de mobiliteitsvisie voor het Eiland van Schalkwijk en bij de recreatieve ontwikkeling van Tull en 't Waal en Het Eiland van Schalkwijk, maar dat dit niet gebeurt als het gaat om de ontwikkeling van fort Honswijk. Ze maken zich zorgen over het behoud van natuur, de rust en de leefbaarheid op Het Eiland van Schalkwijk. De zaken recreatie, mobiliteitsvisie en de ontwikkelingen rondom Fort Honswijk op Het Eiland van Schalkwijk raken elkaar, zo zeggen de vertegenwoordigers van vier stichtingen die de ontwikkelingen rondom Tull en 't Waal op het Eiland van Schalkwijk nauwlettend volgen.

SNELWEG Linda Flipse:  "Op de ateliers was niemand voor een verbreding van de weg op de Lekdijk tussen de A27 en Fort Honswijk." "Niemand wilde zo'n snelweg", zegt Dirk Schakel. De Ateliers waren bijeenkomsten waar mensen mochten meepraten bij de ontwikkeling van de mobiliteitsvisie. In het stuk dat de wethouder en de burgemeester nu naar de gemeenteraad sturen wordt gesproken over meeliften in de dijkverzwaring van dat tracé en kansen om de weg aan te passen. De gemeente ziet hier een mogelijkheid om het recreatiegebied en Fort Honswijk beter bereikbaar te maken.

Voor de stichtingen is het nu dan ook de vraag wat de gemeenteraad daar van gaat vinden. Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden laat weten dat voor dit stuk dijk dijkverzwaring is voorzien, maar dat de planvorming daarvoor pas in 2020 van start gaat. De woordvoerster zei dat het hoogheemraadschap er voor open staat om over de wensen van de gemeente te praten.