• De ombudsman acht de klacht over het proces rond de windmolens gegrond

    Archief BDU Media

Mediationklacht gegrond

HOUTEN De gemeente Houten is een afspraak over het voortzetten van een mediation traject over windmolens niet nagekomen. De Nationale Ombudsman heeft op 24 oktober jl. een klacht van de heer Bakker hierover gegrond verklaard. Hij ging er van uit dat de gemeente bereid zou zijn de samenwerking voort te zetten. Mogelijk dat deze uitspraak weer een opening biedt voor overleg.

Martin Monkel

AFSPRAAK De gemeente start december 2015 samen met een afvaardiging van omwonenden, waaronder de heer Bakker, en Eneco een zogenaamd mediation traject. Dit traject richt zich op ,,het herstellen van het onderlinge vertrouwen aangaande windpark Houten en het zoveel mogelijk beperken van de geluidsoverlast''. In juni 2016 wordt in onderling overleg de mediation beëindigd. Partijen spreken af zonder mediator verder te werken aan een oplossing en dat proces in september 2016 af te sluiten met een bewonersavond. Dit is vastgelegd in een overeenkomst van 30 juni 2016. Onderdeel daarvan is dat nieuwe hobbels in de samenwerking met elkaar worden besproken alvorens andere stappen worden ondernomen. ,,In dat geval laten wij de oorspronkelijke mediation overeenkomst herleven''. In november 2016 besluit de heer Bakker echter dat hij daaraan niet meer wil deelnemen aan het proces. De anderen gaan wel door, resulterend in een bewonersavond op 8 februari 2017.

KLACHT Tijdens die bewonersavond worden de oplossingsrichtingen voor de geluidsoverlast gepresenteerd. Daarbij blijkt dat er verdeeldheid is over het alternatieve draaiprogramma. Rond die avond geeft de heer Bakker aan het mediation traject te willen voortzetten. Hij doet daarbij een beroep op de gemaakte afspraak. Volgens de heer Bakker staat de gemeente onvoldoende open voor overleg met de omwonenden. De gemeente toont zich echter niet bereid het mediation traject voort te zetten. In een brief van 17 februari 2017 over de uitkomsten van de dialoog over windpark Houten schrijft het college: ,, Wij beschouwen hiermee de dialoog, en in het verlengde daarvan de evaluatie windpark Houten als afgerond.'' Vervolgens neemt de gemeenteraad in maart 2017 een motie aan, die inhoudt dat er geen sprake kan zijn van sluiting van het dossier en dat het overleg weer een vervolg moet krijgen. Na deze oproep heeft de gemeente een externe bemiddelaar ingeschakeld om een oplossing te vinden voor de onderlinge verdeeldheid. Uit het onderzoek van de Nationale Ombudsman volgt onder meer dat de heer Bakker teleurgesteld is over de gang van zaken. ,,Wat is nog de waarde van een afspraak met handtekeningen van alle betrokkenen?''. De gemeente is echter van mening dat de heer Bakker zelf heeft besloten niet langer aan dit proces deel te nemen.

OVERLEG De heer Bakker geeft telefonisch aan dat hij verwacht dat deze uitspraak aanleiding is tot nieuwe overleg, in ieder geval met de bewoners, eventueel Eneco. ,,Uitgangspunt is het herstellen van vertrouwen''.
Wethouder Hilde de Groot: ,,Vaak geeft de Ombudsman in zijn uitspraak een aanbeveling. Dat kan bijvoorbeeld gericht zijn op het verbeteren van het de communicatie. Dat is nu niet het geval. Niettemin ga ik contact op nemen met betrokkenen. Afhankelijk daarvan gaan we kijken hoe we hier mee verder gaan".