• Roos Koole

Jeugdzorg wordt fors duurder

HOUTEN Onlangs is geconstateerd dat de kosten voor jeugdhulp fors zijn gestegen. Dat is een landelijke trend en geldt dus niet alleen voor de gemeente Houten. De verwachting is dat deze kosten in de komende jaren nog verder zullen toenemen. Hoewel de situatie complex is gaat het onder meer over een toename van het aantal cliënten, de toegenomen aandacht voor thuiszitters en bij een bepaalde groep jeugdigen is er sprake van 'gestapelde zorg'. ,,Het is moeilijk om daar een eenduidige oorzaak voor aan te wijzen'' aldus wethouder Jana Smith.

Martin Monkel

JEUGDZORG De jeugdzorg betreft alle maatschappelijke voorzieningen voor jeugdigen. Dus alles naast en buiten de directe relatie tussen ouders en hun kinderen als het gaat om de opvoeding. Meestal (en meer specifiek) zal het gaan om zorg voor kinderen die in de problemen komen. Sinds 1 januari 2015 is de jeugdzorg vanuit het Rijk ondergebracht bij de gemeente als één van de grote transities in het Sociale Domein. Het doel is om zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren. Het gaat dan vooral om hulp bij opvoedingsproblemen en zorg bij een (lichte) lichamelijke of verstandelijke beperking. De Lekstroomgemeenten (Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen) hebben een gezamenlijke organisatie waar de administratie van de jeugdhulp wordt gedaan. Begin 2018 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ondergebracht bij het Sociaal Team van de gemeente. ,,We willen dat inwoners van Houten geen drempel, taboe of vele doorverwijzingen ervaren bij het stellen van een opvoedvraag''.

KOSTEN Voor het uitvoeren van de taken op het gebied van de Jeugdzorg krijgt de gemeente jaarlijks een 'integratie-uitkering' van het Rijk. Deze bijdrage van het Rijk is de afgelopen jaren gedaald. Gelijktijdig zijn voor de Lekstroomgemeenten de uitgaven voor jeugdhulp ten opzichte van 2016 met bijna 14% gestegen. Wethouder Smith: ,,Het huidige inzicht is dat het structurele tekort voor de gemeente Houten fors meer bedraagt dan € 1 miljoen. Daarbij is de afgelopen tijd duidelijk geworden dat de financiële opgave minder goed te voorspellen en te beheersen is dan waar eerder vanuit werd gegaan''.

Deze stijging is voor de gemeente aanleiding om een 'winstwaarschuwing' voor 2018 en volgende jaren af te geven.

,,In dat verband blijft de gemeente Houten – met andere gemeenten – de financiële problematiek bij jeugdhulp onder de aandacht brengen bij het rijk'', vult de wethouder aan.

ACTIES De gemeente houdt de ontwikkeling van de kosten voor jeugdzorg nauwlettend in de gaten. Gelijktijdig wil de gemeente een aantal maatregelen nemen om meer grip te krijgen op deze kosten. ,,De gemeente Houten heeft sinds een jaar een taskforce ingericht die zich richt op het ontwikkelen en volgen van maatregelen om de kosten in het sociaal domein te beheersen'', aldus wethouder Smith.

Naast de versterking van de relaties met zorgaanbieder en de verbetering van de coördinatie wil de gemeente de ouders meer betrekken bij de ingezette jeugdhulp. Het plan voor ondersteuning wordt vooraf met de ouders besproken en de ouders wordt gevraagd daarmee in te stemmen. Daarmee verwacht de gemeente in ieder geval dat het kostenbewustzijn bij de betrokkenen toeneemt.