ITH blijft pleiten voor meer burgerbetrokkenheid bij vluchtelingenproblematiek

Zandbergen (ITH): 'De komst van vluchtelingen vergt vernieuwing van de democratie.'

Zandbergen: "Tot nu toe is het teveel éénrichtingsverkeer geweest. De inwoner is alleen geïnformeerd over de opvang van vluchtelingen, en is onvoldoende betrokken bij de besluitvorming daarover."

Volgens het college is de aard van die betrokkenheid afhankelijk van het onderwerp in kwestie: "Betrokkenheid bij besluitvorming is vooral aan de orde wanneer het vraagstukken betreft waarover de gemeente zelf kan beslissen. In andere gevallen is een juiste en tijdige communicatie en een actieve informatie-uitwisseling tussen gemeente en burgers van belang. Om die reden hanteren wij per onderwerp een verschillende aanpak", schrijft het college in de beantwoording aan ITH.

"De opvang van het aantal statushouders binnen onze gemeente vloeit voort uit een landelijke taakstelling, en is daarom geen onderwerp van gemeentelijke besluitvorming", zo legt het college uit. "We verwachten dat deze taakstelling op korte termijn voor alle gemeenten aanzienlijk verhoogd wordt. Als college willen we ons daarop tijdig voorbereiden. We starten daarom nu al met het onderzoeken van de mogelijkheden om dit te realiseren. Daarbij betrekken we uiteraard ook onze burgers en relevante organisaties."

Met andere woorden zegt het college: Op dit moment valt er (nog) niets te beslissen of te kiezen, we bereiden ons alleen zo goed mogelijk voor en we verkennen de mogelijke opties.

Het college wil pas daarna met inwoners, organisaties en bedrijven in gesprek over die opties. Het liefst op een manier zodat opname van nieuwe vluchtelingen in de Houtense samenleving met voldoende draagvlak plaatsvindt: "Daarvoor organiseren wij in november onder meer een inwonersberaad. Tijdens deze bijeenkomst kunnen bewoners hun zorgen kenbaar maken en met ons nadenken over oplossingen", aldus het college.

Tot slot meldt het college dat er nog steeds gesprekken met het COA lopen over de mogelijkheden voor een asielzoekerscentrum (AZC) met een bescheiden omvang. Het college schrijft: "Reeds eerder hebben wij aangegeven dat een AZC met een opvangcapaciteit van 600 personen in Houten niet haalbaar is. Het COA bezint zich op dit moment op de haalbaarheid van kleinere locaties. Mocht dit zo zijn en mocht er een geschikte locatie binnen onze gemeente beschikbaar en realiseerbaar zijn, dan zullen wij uiteraard een traject starten van overleg en inspraak met bewoners en daarop volgend besluitvorming door de gemeenteraad."

ITH blijft van mening dat de Houtense inwoners daar in dit stadium hun zegje al over moeten kunnen doen. Zandbergen: "De komst van vluchtelingen vergt vernieuwing van onze democratie. Besluiten worden nu genomen door mensen die de gevolgen vaak zelf niet dragen. Daarom is het noodzaak iedere inwoner zo breed mogelijk te betrekken bij de besluitvorming, ook over de mogelijke komst van een AZC. Het college is daarentegen al maandenlang in onderhandeling met het COA over een AZC, helaas zelfs op dit moment nog steeds buiten de inwoner om. Deze bestuursstijl is weinig vernieuwend."

Het college deelt deze mening duidelijk niet: "Zoals uit onze aanpak blijkt, laat onze bestuursstijl zien dat wij juist veel belang hechten aan de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van bewoners." (SV)