• In Houten doen 9 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen

    Martin Monkel

Interviews met lijsttrekkers

HOUTEN "Stemrecht is een fundamenteel goed in onze democratische rechtsstaat. Maak er gebruik van", zei burgemeester De Jong in zijn Nieuwjaarstoespraak 2018. Op 21 maart a.s. is het zo ver. Dan kiest u uw plaatselijke volksvertegenwoordigers voor de komende vier jaar. In totaal 29 raadsleden, verdeeld over 9 fracties, zullen dan besluiten hoe het met Houten verder gaat, niet alleen maatschappelijk, sociaal en economisch maar ook bestuurlijk. Landelijk is de opmerking actueel dat "met zoveel kleine(re) partijen een gemeente onbestuurbaar wordt". Is dat een zorg die ook in Houten wordt gedeeld? De burgemeester "hoopt op een uitslag die een stabiel gemeentebestuur mogelijk maakt".

Martin Monkel

KEUZES Verkiezingstijd is een tijd van keuzes maken. Laat u zich traditioneel leiden door uw vaste keuze, omdat het gedachtengoed van die partij u het meest aanspreekt? Of kiest u voor een bepaald (verkiezings)thema, bijvoorbeeld wonen of duurzaam? Misschien kiest u wel 'strategisch' omdat er straks toch een compromis uitrolt met een coalitie van (minimaal) 4 partijen om een meerderheid te halen. Bent u tevreden over de afgelopen vier jaar of wilt u dat het roer nu eindelijk eens een keer wordt omgegooid?

In ieder geval valt er genoeg te kiezen. Op lokaal niveau staat de politiek steeds dichter bij de inwoners, omdat zij, veel meer dan vroeger, intensiever betrokken worden bij de voorbereiding van plannen. Ook zijn inwoners veel mondiger geworden en trekken zij eerder aan de bel als er iets niet gaat zoals het was afgesproken. In het verlengde daarvan worden inwoners ook vaker uitgenodigd zelf met initiatieven te komen. Maar met name zijn de taken van de gemeente de afgelopen vier jaar ingrijpend gewijzigd. Vanaf 2015 heeft de Rijksoverheid een aantal werkzaamheden binnen het zogenaamde sociale domein ondergebracht bij de lokale overheid. Het gaat daar om de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is nu verantwoordelijk voor de uitvoering en daar is veel geld mee gemoeid.

Kortom, het gaat in veel gevallen over ingrijpende vraagstukken, die raken aan Houten en aan het welzijn van de bewoners.

THEMA'S In gesprek met de negen lijsttrekkers is hen een aantal vragen en thema's voorgelegd. Aan elke partij is gevraagd wat de (persoonlijke) drijfveer is bij deze verkiezingen. Waar onderscheidt deze partij zich van de andere? Maar ook wat de partij over vier jaar bereikt wil hebben en hoe dat dan zichtbaar is in Houten.

De verwachting is dat vooral het thema Wonen de komende jaren een rol gaat spelen. Er is recent een stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd, die verschillende ontwikkelingen voor Houten laat zien na 2025. "Houten zou een grotere regionale opgave dan 'autonome' groei op zich moeten nemen, met name vanwege de veranderingen in de opbouw van de bevolking". Het gaat dan onder meer om diversiteit: wonen voor ouderen, meer (sociale) huurwoningen, maar ook een de huisvesting van starters geven veel partijen prioriteit. In de verkenning wordt een behoefte genoemd van 4.000 tot 12.000 woningen. Betekent dat er buiten de rondweg gebouwd gaat worden?

Ook op het gebied van duurzaamheid staat Houten en haar inwoners grote veranderingen te wachten. Naast de discussie over een tweede windpark is vooral de energietransitie of wel 'los van het aardgas' een bestuurlijk vraagstuk dat veel inspanning en overleg zal vragen.

En hoe gaat het verder met de leefbaarheid van en in Houten, met opnieuw aandacht voor sociale en maatschappelijke voorzieningen, de (verkeers)veiligheid en in het bijzonder de ontwikkeling van het buitengebied.

STEMMEN Kortom, vraagstukken genoeg, en ook partijen genoeg, die ongetwijfeld het beste met Houten voorhebben. Welke partij krijgt uw voorkeur?