• Hans Oosters

    Bart van Vliet

Hans Oosters voorgedragen als nieuwe commissaris van de Koning in Utrecht

PROVINCIE UTRECHT Provinciale Staten van Utrecht hebben vanavond besloten Hans Oosters voor te dragen als nieuwe commissaris van de Koning bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Statenleden besloten hiertoe op advies van de vertrouwenscommissie tijdens de Statenvergadering van 24 september 2018. Hans Oosters is hiermee de verwachte opvolger van de huidige commissaris van de Koning, de heer Willibrord van Beek.

"Mijn Utrechtse commissaris"

Op 11 juni 2018 is door Provinciale Staten van Utrecht de profielschets voor de nieuwe commissaris vastgesteld. Hieraan ging een uitgebreide publiekscampagne vooraf: "mijn Utrechtse commissaris". Op basis van de input van inwoners en gesprekken met verschillende maatschappelijke organisaties en bestuurders in Utrecht, is de profielschets gemaakt.

De profielschets verwoordt wat Utrecht verwacht van de nieuwe commissaris van de Koning. Gezocht is naar een vooruitstrevend bestuurder, vrouw of man, die alle inwoners vertegenwoordigt. Als innemend boegbeeld past de commissaris bij alles waar de provincie Utrecht voor staat. Dat is belangrijk, want alleen zo is de nieuwe commissaris een geloofwaardig ambassadeur voor onze prachtige, dynamische provincie. De commissaris die de provincie zocht, gaat op eigentijdse wijze invulling geven aan een traditioneel ambt. Samen met Provinciale en Gedeputeerde Staten zet de commissaris de lijnen voor de toekomst uit. De hele profielschets kunt u hier lezen: https://bit.ly/2OJ4aKO  

Provinciale Staten vinden dat Hans Oosters uitstekend past in dit bestuurlijke profiel en dragen hem graag voor als nieuwe commissaris van Utrecht.

PROCEDURE De huidige commissaris van de Koning, Willibrord van Beek, gaat per 1 februari 2019 met pensioen waardoor de vacature van commissaris was ontstaan. Om het proces van de werving van een nieuwe commissaris van de Koning te begeleiden, is een vertrouwenscommissie ingesteld. De afgelopen periode heeft de vertrouwenscommissie gesprekken gevoerd met de kandidaten. Deze gesprekken en de eerder gemaakte profielschets vormden de basis voor het advies van de vertrouwenscommissie aan Provinciale Staten.

BENOEMING Op basis van de aanbeveling van Provinciale Staten zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht uitbrengen aan de Koning. De nieuwe commissaris zal vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd worden voor een periode van zes jaar.

Als de Koning de voorgedragen commissaris benoemd heeft, wordt Hans Oosters tijdens de Statenvergadering van 1 februari 2019 geïnstalleerd als commissaris van Utrecht. Hans Oosters zal vanaf dat moment de taken van de huidige commissaris, Willibrord van Beek, overnemen.

LOOPBAAN EN NEVENFUNCTIES Hans Oosters (56) studeerde staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is sinds 2005 dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam. Vanaf 2015 is hij voorzitter van de koepelorganisatie van de waterschappen, de Unie van Waterschappen (UvW). Hij is tevens lid van de PvdA en heeft bestuurlijke ervaring als gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Gouda, voorzitter van het Intergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH) en burgemeester van de gemeenten Bergambacht en Ouderkerk. Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) was Hans Oosters secretaris van het bestuur en de directieraad.

Als voorzitter van de UvW heeft Hans Oosters zich ingespannen voor de bevordering van samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen om gezamenlijk grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Met de totstandkoming van het Inter Bestuurlijk Programma (IBP) heeft de Rijksoverheid zich aangesloten bij deze samenwerking. Samen wordt onder meer gewerkt aan energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Hans Oosters vervult nevenfuncties op het terrein van voedselbanken, afvalverwerking en duurzame energie, zorg en explosievenopsporing.

Hans Oosters is getrouwd en heeft 3 kinderen. Met zijn gezin woont hij in de gemeente Krimpenerwaard in het dorp Ammerstol.