Gemeenteraad bespreekt begroting 2016

Onzekerheden

Hoe ga je om met onzekerheden? Die vraag is in iedere begroting van belang. Voor de gemeentelijke begroting 2016 geldt dat er nogal wat onzekerheden zijn: hoe pakt de vluchtelingenproblematiek financieel uit, hoe worden zogenaamde 'open einde regelingen' ingeschat?

Dagniaux (VVD): "Het college geeft onvoldoende blijk van de grote onzekerheden en de daarmee gepaard gaan financiële risico's waar we mee te maken hebben. De uitspraak van de wethouder tijdens de RTG 'we kunnen een stootje hebben' vinden wij niet op z'n plaats." Ook ITH vroeg zich af hoe realistisch de begroting is. Wethouder Van Liere kwam niet verder dan te zeggen dat de toekomst voorspellen lastig is, en de enige optie afwachten is.

Bibliotheek

De zorg over de financiering van een aantal basisvoorzieningen, de bibliotheek in het bijzonder, werd door diverse fracties uitgesproken. Vanaf 2017 moet er een nieuw bibliotheekconcept staan, dat het met 300.000 euro per jaar minder moet doen dan het huidige. Van Vliet (D66): "De recent gepresenteerde plannen bouwen voort op de bestaande opzet, en kansrijke alternatieven voor een toekomstbestendig bibliotheekconcept blijven vooralsnog uit. Een bredere marktoriëntatie kan die oplossing dichterbij brengen."

De PvdA diende daarop een voorstel in. Dubbink: "Voor de PvdA zijn alle opties voor vernieuwing bespreekbaar, daarmee bedoelen we ook de samenwerking met andere partijen. We willen het college aanmoedigen echt te onderzoeken welke aanbieders de bibliotheekfunctie in Houten vernieuwend en toekomstbestendig vorm kunnen geven." Het voorstel werd breed gesteund en aangenomen, alleen ITH stemde tegen. G. Zandbergen (ITH): "Wij stemmen tegen omdat we überhaupt tegen deze bezuiniging zijn. De kwaliteit van zo'n belangrijke voorziening voor onze inwoners wordt hiermee hoe dan ook aangetast."

Ook de SGP plaatste een kanttekening: "Voor ons is het van cruciaal belang dat er aantoonbaar met de wensen van inwoners en gebruikers van de bieb, zoals zichtbaar in de uitslagen van het burgerpanel, rekening wordt gehouden bij de ontwikkeling van het nieuwe concept." Hier ontving de SGP een toezegging van wethouder Rensen.

Woningbouw

Een belangrijk onderdeel van het debat ging over de behoefte aan betaalbare woningen in Houten. Dubbink (PvdA): "Het college constateert dat er meer vraag dan aanbod op de woningmarkt is, dat dit leidt tot teleurstelling van potentiële kopers, en dat we weer meer moeten gaan bouwen. Helemaal mee eens, maar wat te denken van de teleurstelling van grote groepen potentiële huurders? Jongeren, starters, ouderen die 13 jaar op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning? Hierover wordt in de begroting nauwelijks aandacht besteed."

Van Hoek (CU): "Er is al jaren grote behoefte aan sociale huurwoningen. We willen daar graag een versnelling in aanbrengen. Met de huidige methode die ongeveer neerkomt op 'wachten wat Viveste gaat doen', komen we er nooit. We moeten echt nieuwe wegen in slaan." De voorstellen die daarop volgden werden aangehouden tot de behandeling van de Woonvisie, die begin 2016 op de raadsagenda staat. Daarover dus later meer.

Openbare ruimte

Zowel SGP als VVD spraken hun zorgen uit over het beheer van de openbare ruimte, de minimale kwaliteit en de kosten. Van den Berg (SGP): "De aanhoudende klachten over tekortschietend beheer van de openbare ruimte zijn inmiddels onderbouwd met een onderzoek. Dat bevestigt wat we eigenlijk al wisten: we voldoen ook in 2015 nog steeds niet aan onze eigen standaarden. Er gaat vanaf 2016 100.000 euro extra per jaar naar het beheer van de openbare ruimte om de beeldkwaliteit daarmee op het afgesproken peil te brengen. Dit bedrag wordt echter nergens goed onderbouwd met een financieel plaatje."

Dagniaux (VVD): "We willen aan de wethouder vragen om alert te blijven op het afgesproken gewenste niveau van de openbare ruimte, maar maken ons wel zorgen over het ontbreken van de exacte schatting van de benodigde middelen. Kan de wethouder aangeven hoe hij in regie blijft over de kosten voor het beheer van de openbare ruimte en het afgesproken kwaliteitsniveau, als wordt aangegeven dat een exacte schatting niet te maken is?

Wethouder Geerdes zei daarop toe de raad periodiek hierover te informeren. "De nieuwe methoden om onkruid te bestrijden moeten zich nog bewijzen. Het is lastig in te schatten of we dat drie of vier keer per jaar moeten herhalen om de gewenste kwaliteit te behouden. Daarom is het lastig nu al kosten te moeten schatten."

Duurzaamheid

GroenLinks miste voldoende aandacht voor het onderwerp duurzaamheid. Jimmink (GL): " Het spijt me te moeten zeggen, maar na het lezen van de begroting moet ik concluderen dat er op gebied van duurzaamheid toch te weinig gebeurt. Hoeveel energie gaat de gemeente besparen in 2016? Hoeveel afval gaan we recyclen en minderen? Hoeveel woningen maken we duurzaam in 2016?" Wethouder Van Liere refereerde bij wijze van antwoord aan het meerjarenprogramma duurzaamheid, dat in het eerste kwartaal van 2016 aan de orde zal komen."

Uiteindelijk werd de begroting vastgesteld, en stemde alleen ITH geheel tegen het voorstel. (SV)