• Een windmolen van Windpark Houten.

    Sven Verbeek

Gemeente aan de slag met kritisch windmolenrapport

HOUTEN Het college van B en W heeft aan de gemeenteraad een belangrijke brief gestuurd over hoe het verder moet met Windpark Houten. Na de raadsvergadering van 24 november 2015 waar wethouder Michiel van Liere diep door het stof moest na een zeer kritisch evaluatierapport, is het tijd voor 'spijkers met koppen'.

Sven Verbeek

Die 'spijkers' werden tijdens die bewuste vergadering aan het gehele college door de raad aangereikt, in de vorm van duidelijke opdrachten: herstel de dialoog en het vertrouwen met omwonenden, en maak werk van de verbeterpunten die in het evaluatierapport worden genoemd.

Eén van de speerpunten is de (geluids)overlast die omwonenden van het windpark hebben. Inmiddels is een onafhankelijke deskundige ingezet om met alle partijen verkennende gesprekken te voeren. "De inzet van de dialoog is om tot een gezamenlijke oplossing te komen", aldus het college. "Het overleg moet bijdragen aan het herstel van vertrouwen. Hoe het proces om tot die oplossing te komen eruit ziet, wordt op dit moment onderzocht."

Na de verkennende gesprekken komt de onafhankelijke deskundige met een advies voor het vervolgtraject. Hij onderzoekt momenteel wat nodig is om het proces goed te doorlopen en wie de procesbegeleider voor het vervolg wordt. Het advies wordt volgende week verwacht. Hierna start de dialoog onder leiding van de procesbegeleider.

De andere opdracht van het college gaat over het verbeteren van de situatie op korte termijn. Daarvoor wordt vooral naar de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gekeken als toezichthoudende en handhavende instantie. Omdat in het verleden de klachtafhandeling vaak gebrekkig, verwarrend of ontoereikend is geweest, is hier de grootste winst te behalen.

Om de communicatielijn zuiverder te maken neemt de gemeente vanaf nu geen klachten meer aan en verwijst direct door naar de RUD. Zo ontstaat er één duidelijk loket. Wel houdt de gemeente goed vinger aan de pols wat betreft aantal, aard en afhandeling van de klachten.

Daarnaast is de klachtenprocedure verduidelijkt, en heeft de RUD daarover gecommuniceerd met inwoners die recent klachten hebben gemeld. Ook op de website van de RUD (www.rudutrecht.nl) wordt de procedure duidelijk uitgelegd. Daarbij is aangegeven dat de RUD alleen kan handhaven als er sprake is van een overtreding , en op welke manier er dan gehandhaafd wordt. "Op deze manier willen we de verwachtingen van mensen die overlast ervaren managen", aldus het college. "Overlast is niet hetzelfde als een overtreding, en handhaven is niet hetzelfde als het stilzetten van de windturbines.

Tot slot is er een toezichtprotocol opgesteld. Daarin staat wanneer, hoe en welke informatie Eneco aan de RUD ter hand moet stellen. Ook is er sprake van proactief toezicht: de RUD heeft opdracht gekregen om steekproefsgewijs controles uit te voeren. Deze controles vinden plaats naast de afhandeling van klachten. "Kortom, ook als er geen klacht is, controleert de RUD met enige regelmaat of het Windpark op de juiste momenten draait of stilstaat", zo verklaart het college.

Label:

Windmolens