Geld terug naar inwoners Houten

HOUTEN In aanloop naar de jaarrekening over het afgelopen jaar heeft wethouder Van Liere gemeld dat éénmalig een bedrag van ongeveer 1 miljoen wordt teruggegeven aan de inwoners van Houten. Uitgaande van ongeveer 20.000 huishoudens komt dit neer op gemiddeld 50 euro per huishouden. Hoe die uitbetaling gaat plaatsvinden is nog een punt van overleg.

Martin Monkel

CRISIS Tijdens de financieel economische crisis vanaf 2008 moest de gemeente Houten maatregelen treffen om het huishoudboekje van de gemeente op orde te houden. Eén van die maatregelen is geweest dat er ingrijpend bezuinigd moest worden, totaal over de afgelopen periode 14,0 miljoen euro. Omdat de 'kosten vaak voor de baat' uitgaan is een zogenaamde ' reserve economische crisis' ingesteld om financiële voor- en nadelen in dat proces op te vangen. Met deze financiële 'buffer' was de gemeente in staat de economische crisis goed door te komen. Het geld dat de afgelopen jaren in deze reserve is gestort was voor een deel afkomstig van bijdragen van de inwoners van Houten.

REGELS De gemeente is verplicht jaarlijks een sluitende begroting in te dienen. Dus de uitgaven en inkomsten moeten met elkaar in evenwicht zijn. Vanwege diezelfde crisis waren bepaalde inkomsten die de gemeente krijgt, bijvoorbeeld de uitkering van het Rijk, ook lager. En omdat bezuinigingen pas op de langere termijn effect hadden, moest de gemeente geld uit die en andere reserves halen om de betreffende begroting sluitend te krijgen. Aan het eind van het begrotingsjaar werd de balans opgemaakt. Hebben bijvoorbeeld de voorgenomen bezuinigingen voldoende resultaat gehad, zodat er gesproken kon worden van een financieel voordeel? In dat geval werd dat voordeel weer teruggestort in de genoemde reserve.

VOORDEEL De economische crisis en de invloed daarvan op het huishoudboekje van de gemeente in nu voorbij. Dus kan de reserve 'economische crisis' worden opgeheven. Het college heeft begin vorig jaar, bij de bespreking van de jaarrekening 2016, al de wens uitgesproken een 'substantieel' deel van het saldo van deze reserve terug te geven aan de inwoners van deze gemeente. Daarbij is toentertijd een ondergrens genoemd van 200.000 euro. Voorwaarde was wel dat het resultaat van de jaarrekening 2017 positief is, hetgeen nu uit de cijfers blijkt. Ook het (eind)saldo van de 'crisisreserve' is positief. Dat betekent dat de gemeente incidenteel ca. 1 miljoen euro of wel ongeveer 50 euro per huishouden gaat teruggeven.

De feitelijke hoogte van het bedrag is mede afhankelijk van de behandeling van de definitieve jaarrekening 2017 in de gemeenteraad (mei 2018).