• De Houtense windmolens langs het kanaal

    Martin Monkel

Geheimhouding bij draagvlakonderzoek

Onderstaande ingezonden brief over windpark Goyerbrug stelt vragen bij een draagvlakonderzoek waarbij mogelijk geheimhouding een rol speelt. 't Groentje vroeg reacties bij de gemeente Houten, bij de initiatiefnemer en bij GroenLinks - die allen in de brief worden genoemd.

Hieronder leest u eerst de gehele ingezonden brief van Dick van den Berg:

OMKOOPPRAKTIJKEN WINDMOLENS GOYERBRUG OP GRENS HOUTEN EN WIJK?

,,Gemeente Houten wilde met een draaiproef het rendement van Windpark Houten optimaliseren en het resultaat meewegen bij de plannen voor Windpark Goyerbrug. ‘Aantoonbaar draagvlak onder direct omwonenden is daarbij erg belangrijk voor ons’ (coalitieakkoord 2018-2022). De draaiproef is mislukt en op gigawiek.nl staat nu: ‘Slechtste windmolens van Nederland, met dank aan Eneco’. Er dreigt dus ook een ramp voor onze gemeente Wijk bij Duurstede, die mordicus tegen is!

Manipulaties bij draagvlakonderzoek door initiatiefnemer? In keukentafelgesprekken biedt R. Berendts van Blue Bear Energy omwonende tegenstanders als ‘compensatie’ voor alle overlast en dalende huizenprijzen gratis stroom en geldbedragen. Volgens betrouwbare bronnen op voorwaarde van een geheimhoudingsverklaring, zoals in West-Brabant in 2015: ‘Eneco en de tegenstanders kwamen daarbij een geheimhoudingsplicht overeen over deze afspraak en het geldbedrag dat is betaald’. (zie: demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/tegenstanders-windmolens-erkennen-dat-ze-afgekocht-zijn)

Onderzoek omkooppraktijken. Een eerlijk, transparant draagvlakonderzoek is van cruciaal belang voor het vertrouwen. Dus hoog tijd voor het stoppen van omkooppraktijken en een onafhankelijk onderzoek. Misschien kan een #OmkoopwindmolensTOO-beweging soelaas bieden, wie helpt mee de klok te luiden?

Waken voor belangenverstrengeling. 40% van de Houtense GL-raadsleden is op hun site eerlijk over financiële belangen in Windpark Houten. Hoe is dat met de overige politici? Onthouden die zich van stemming over windparken? Tijd voor onderzoek en (extra) maatregelen om te voorkomen dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’?

Problemen met omgevingsvergunning en misleidende informatie. Hoe lang is het nog wachten, en waarom wordt er bijna niets gezegd over nadelen van windmolens? Googel op: ‘Veel gestelde vragen over Windpark Goyerbrug’, met het antwoord van de gemeente op vraag 17: ‘Er is geen wetenschappelijk bewijs dat je ziek wordt als je dicht bij een windmolen woont’.

Terwijl in het wetenschappelijk onderbouwde artikel in Medisch Contact van 24.03.2018 te lezen is: ’Windmolens maken wel degelijk ziek!'

Conclusie: ondanks de wettelijke zorgplicht worden we door de overheid schromelijk misleid. Klimaatneutraal ja, maar dan graag middels mensvriendelijke alternatieven, en die zijn en komen er!

Met vriendelijke groet, D. van den Berg

ANDERE LEZING VAN GESPREKKEN Het TV programma De Monitor toont aan dat bij de bouw van een windmolenpark in West-Brabant in 2015 een aantal tegenstanders zijn afgekocht. Zij hebben daarna hun verzet gestaakt, zodat het park zonder problemen kon worden gebouwd. Energiebedrijf Eneco en de tegenstanders kwamen daarbij geheimhoudingsplicht overeen - over deze afspraak en het geldbedrag dat is betaald. Brievenschrijver Dick van den Berg veronderstelt dat dit ook gebeurt in de contacten van Ruben Berendts van BlueBearEnergy met omwonenden. Berendts zou gratis stroom aanbieden en geldbedragen. De gemeente Houten laat weten op de hoogte te zijn van het feit dat omwonenden gratis stroom en geldbedragen aangeboden krijgen. ,,Wij zijn niet betrokken bij de gesprekken die de initiatiefnemer heeft met omwonenden”, aldus de woordvoerder. ,,Ook zijn wij niet bekend met de exacte inhoud van de afspraken die worden gemaakt met omwonenden. Initiatiefnemer en omwonenden geven wel een andere lezing aan bij ons over de gesprekken die gevoerd zijn.”

De gemeente zegt niet te weten of een geheimhoudingsclausule als voorwaarde wordt gesteld: ,,De inhoud van de afspraken die gemaakt worden met omwonenden is zaak van de initiatiefnemer.” De gemeentewoordvoerder wil geen mening geven over deze gang van zaken. De vraag is of de gemeente Houten hierin een motivatie ziet om als overheid zelf een (transparant) draagvlakonderzoek te doen? ,,Wij vinden het belangrijk om te weten hoe omwonenden in het komende vergunningentraject staan en wat voor hen daarin belangrijk is. Daarom hebben we voor de belanghebbenden gespreksavonden georganiseerd.”

GEHEIMHOUDING Ruben Berendts zegt namens BlueBearEnergy: ,,Het beeld dat in de brief wordt geschetst, wordt niet herkend. De ontwikkeling van een windpark kan meebrengen dat partijen in de omgeving een compensatieregeling wordt aangeboden voor bijvoorbeeld compensatie van overlast. Windpark Goyerbrug gaat ook omwonenden via een (financieel) participatieplan de mogelijkheid bieden om bij het project betrokken te zijn. Dit is een hele normale gang van zaken bij de ontwikkeling van een windpark.” Op het punt van de geheimhouding wil Berendts geen reactie geven; hij bevestigt, noch ontkent het.

GEEN BELANGENVERSTRENGELING In deze brief wordt de vraag gesteld of twee Houtense GroenLinks raadsleden met obligaties in Windpark Houten wel mee kunnen stemmen bij een besluit over Windpark Goyerbrug? De gemeente Houten ziet hier geen probleem in. Namens GroenLinks laat Tijm Corporaal weten dat alle Houtenaren de mogelijkheid hadden om obligaties te verwerven in Windpark Houten: ,,Dat was onderdeel van de participatiedoelstelling. Via deze obligaties verwerf je geen extra rechten om invloed uit te oefenen. Daarom wordt het in Houten geen enkel probleem gevonden dat ook raads- en commissieleden over obligaties beschikken. We zien geen gevaar van belangenverstrengeling of omkooppraktijken op grond van het bezit van obligaties in Windpark Houten en wij zien geen enkele aanleiding om deze raadsleden buiten de besluitvorming over Windpark Goyerbrug te laten.”