• Wethouder Hilde de Groot tijdens het debat voor windpark Goyerbrug

    Martin Monkel

Geen bedenkingen tegen windpark Goyerbrug

HOUTEN De gemeenteraad heeft op 28 mei jl besloten om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor windpark Goyerbrug. Het ontwerpbesluit voor het windpark kan nu ter inzage worden gelegd. De ter inzage periode loopt van 13 juni tot en met 24 juli 2019. Tijdens deze periode kunnen betrokkenen reageren op het ontwerpbesluit.

Martin Monkel

DEBAT Zoals te verwachten was gaat het raadsdebat over de af te geven verklaring vooral over het aanwezige draagvlak voor dit besluit. Het gevoel bij de omwonenden bestaat dat de beslissing wordt doorgedrukt: ,,We zijn wel gehoord, maar er is niet geluisterd''. De SGP dient in dat verband samen met ITH  een motie in om eerst via een enquête het draagvlak inzichtelijk te maken. ,,Dat zou toch door de initiatiefnemer geregeld worden? Wordt met de compensatiemaatregel dan draagvlak gecreëerd''. Samen met de VVD dient het CDA een motie in om bewoners in de ring 500-1000 meter op dezelfde wijze te compenseren als de direct omwonenden (tot 5005 van de locatie). D66 vraagt zich af of het realiseren van draagvlak niet een te hoge ambitie is als de kaders aan de voorkant ontbreken. De PvdA betoogt dat de ruimtelijke inpassing een afweging is die de gemeente zelf maakt. ,,Maar deze molens zijn veel groter dan vooraf te verwachten was''. De VVD beschouwt het als een dilemma: als we niet akkoord gaan dat regelt de Provincie het, als we wel akkoord gaan dan houden we de regie in eigen hand. ,,Is dit een betrouwbare overheid?" vraagt ITH zich af. Deze fractie is van mening dat er sprake is van schijnparticipatie, het is stikken of slikken. ,,Omwonenden ervaren geen zorgplicht en er is geen les getrokken uit windpark Houten''. GroenLinks: ,,We staan aan de vooravond van een grote transitie, met als gevolg dat het landschap verandert. De toetsing door externen laat geen belemmeringen zien, maar het blijft een lastige keuze''.

BESLUIT ,,We hebben ons best gedaan om met iedereen te praten'', zegt wethouder Hilde de Groot, wat tot enig rumoer op de overvolle publieke tribune leidt. ,,En we nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid''.  Bij het besluit wordt de motie over de enquête verworpen maar wordt wel ingestemd met de motie over de verruiming van het 'compensatiegebied'.
Met 19 stemmen voor en 8 tegen (ITH, SGP en PvdA) stemt de raad in met de verklaring van geen bedenkingen. Daarna komt de ontwerpvergunning voor windpark Goyerbrug zes weken ter inzage te liggen. Aan de raad wordt daarna gevraagd een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Pas als de raad deze definitieve verklaring afgeeft, kan de omgevingsvergunning voor windpark Goyerbrug verleend worden.