• De N421 (Salto) is de verbindingsweg tussen Houten en de A12.

    John van Amerongen

Driekwart aansluiting A12 van Houten wordt op termijn volledig gemaakt

HOUTEN Wethouder Kees van Dalen maakte vorige week dinsdag in de raadsvergadering bekend dat Rijkswaterstaat groen licht geeft voor de realisatie van een directe aansluiting voor Houten op de A12 richting Arnhem. Het gaat om een aansluiting van de vorig jaar geopende N421, Limesbaan, op de snelweg A12 in oostelijke richting. Provincie en gemeente stemden al in maart in met de realisatie van zo'n aansluiting onder voorbehoud van goedkeuring door Rijkswaterstaat. Met de aansluiting ontstaat een driekwartaansluiting die op termijn volledig zal worden gemaakt. Rijkswaterstaat geeft aan daar niet aan mee te zullen betalen.

John van Amerongen

DRIEKWART AANSLUITING Met de realisatie van een toerit in oostelijke richting verandert de huidige configuratie van de aansluiting van de N421 op de A12 van een halve naar een driekwartaansluiting. In de vigerende beleidslijn van Rijkswaterstaat 'Aansluitingenbeleid' geldt een volledige aansluitconfiguratie (twee afritten en twee toeritten) als uitgangspunt. Rijkswaterstaat heeft aangegeven in dit specifieke geval te kunnen instemmen met de realisatie van een toerit vanaf de N421 vanuit Houten naar de A12 in oostelijke richting. Hiermee ontstaat een driekwartaansluiting die op termijn volledig zal worden gemaakt. De termijn is niet nader gespecificeerd, wel heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat zij niet financieel zal bijdragen aan het volledig maken van de aansluiting.

AANPASSINGEN Als gevolg van de realisatie van de nieuwe toerit vanaf de N421 dient de zuidelijke afrit Bunnik (N229), welke in het verlengde van de nieuwe toerit ligt, te worden aangepast. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat deze afrit uit het oogpunt van optimalisatie van de doorstroming dubbelstrooks (d.w.z. met twee uitvoegstroken) dient te worden uitgevoerd (met daarnaast een vluchtstrook). Indien uit verdere uitwerking blijkt dat dit niet mogelijk is zal er een aanvullende toets op doorstroming verkeersveiligheid plaatsvinden en zullen de partijen opnieuw met elkaar om tafel gaan. De toerit N421 zal over gaan in afrit Bunnik N229.

FIETSTUNNEL Fietstunnel Tegelijkertijd met de realisatie van de toerit zal er een fietstunnel worden aangelegd onder de A12 ter vervanging van de bestaande voetgangersbrug. De realisatiekosten (€ 5,5 miljoen excl. BTW) worden gedekt uit het budget voor het project Fiets Filevrij van het voormalig BRU. Het beschikbare budget hiervoor bedraagt € 6 miljoen en is als volgt opgebouwd: € 3,5 miljoen BDU (Brede Doeluitkering) en € 2,5 miljoen restbudget RSS (Randstadspoor). Het project wordt door de provincie uitgevoerd.

BESTUURSOVEREENKOMST Rijkswaterstaat Midden-Nederland, provincie Utrecht, gemeente Bunnik en gemeente Houten beogen eind augustus een bestuursovereenkomst te sluiten waarin de gemaakte afspraken met betrekking tot de realisatie van de toerit en de fietstunnel worden vastgelegd. Ondertussen zal er nader onderzoek plaatsvinden naar verkeerwerende maatregelen in het buitengebied en de bereikbaarheid van Fort bij Vechten en toekomstig Castellum Fectio via de bestaande zuidelijke parallelweg van de A12 in een integraal gebiedsplan. Hierbij worden ook enkele bewonersavonden georganiseerd.

KOSTEN De realisatiekosten voor aanleg van de nieuwe toerit en aanpassing van de afrit Bunnik worden geraamd op € 12,5 miljoen excl. BTW. Het beschikbare budget bedraagt € 11,7 miljoen (Budget VERDER). Onderzocht zal worden of de realisatiekosten omlaag kunnen worden gebracht door middel van optimalisaties en eventuele aanbestedingsvoordelen zodat deze binnen het beschikbare budget passen. Bij de besluitvorming die in maart 2015 heeft plaatsgevonden werd ervan uitgegaan dat de geraamde realisatiekosten € 6,6 miljoen bedroegen. Deze raming is echter zeer grof geweest en op basis van voorontwerpen waarbij nog geen rekening was gehouden met de benodigde maatregelen aan de afrit Bunnik (N229) ten behoeve van de doorstroming en verkeersveiligheid, (het omleggen van) kabels en leidingen en het aanbrengen van keerwanden in het talud van de A12. De huidige kostenraming is nauwkeuriger en op basis van een meer uitgewerkt ontwerp dat met Rijkswaterstaat is afgestemd. Een voorstel voor aanpassing van het uitvoeringsbudget zal aan GS en het U W B worden voorgelegd.