• In september vroegen schoolkinderen in 't Goy nog aandacht voor verkeersveiligheid en het (te) hard rijden van verkeer.

    John van Amerongen

D66 stelt vragen over fietsveiligheid 't Goy

HOUTEN "Waarom zijn de aanpassingen die de gemeente en de contractgroep 't Goy Fietsveilig bespraken op 17 mei 2016 niet doorgevoerd en voorgelegd tijdens de inwonersbijeenkomst?" Het is één van de vele vragen die D66 aan het college heeft gesteld over de fietsveiligheid en de gesprekken hierover tussen de gemeente en de contactgroep 't Goy fietsveilig. Er is onduidelijkheid over wat besproken is op de inwonersbijeenkomst van 19 mei.  D66 vraagt dan ook om verduidelijking van een verslag van een bijeenkomst op de website van de gemeente.

John van Amerongen

Na het burgerinitiatief uit 2008 kwam er een vrijliggend fietspad naast de Beusichemseweg tot de dorpskern van 't Goy. De wens voor zo'n fietspad tot aan de Goyerbrug is gebleven. "Wat is er gedaan met de bijdrage, ingebracht door de contactgroep 't Goy Fietsveilig op 17 mei 2016, van een onafhankelijke Houtense verkeerskundige?"  Deze pleitte voor een scheiding van langzaam verkeer en autoverkeer.

VERSLAGLEGGING D66 schrijft: "De verslaglegging van de inwonersbijeenkomst is geplaatst op de website www.werkaandeweg@houten.nl. In deze verslaglegging zijn de opties waar het om gaat niet opgenomen en wordt een opsomming gegeven van reacties die niet in verband worden gebracht met de opties. Ageeth beschrijft dat daardoor voor mensen die aanwezig waren lastig is om vat te krijgen op de inhoud van het verslag, maar voor diegenen die niet aanwezig waren is het helemaal onbegonnen werk. "Waarom zijn de uitgangspunten van de verkeersveiligheidsvisie Duurzaam Veilig van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeerveiligheid niet gehanteerd bij de vier opties, terwijl de gemeente zich hieraan wel heeft gecommitteerd? Hoe kan het dat optie 2 'Fietssuggestiestroken' wordt uitgewerkt die strijdig is met de principes van Duurzaam Veilig?" De contactgroep 't Goy Fietsveilig stuurde in februari een brief naar de gemeente om de slechte staat van het asfalt en de onveiligheid vanwege de vele vrachtwagens onder de aandacht te brengen.

AANPASSING VERSLAG "Is de gemeente bereid om alsnog en in het vervolg te voorzien in verslaglegging waarin de opties worden opgenomen inclusief de reacties daarop, zodat inzichtelijk is wat is besproken voor zowel de aanwezigen als niet-aanwezigen die de website bezoeken?" 

BURGERINITIATIEF D66-er Ageeth schreef: "In 2008 is een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente Houten voor een vrijliggend fietspad langs de Beusichemseweg. In een voorbereidingstraject is een studie uitgevoerd en een ontwerp gemaakt van het gehele tracé vanaf de rondweg Houten tot aan de Goyerbrug. In april 2011 is een raadsvoorstel aangenomen voor de aanleg van een fietspad van de rondweg Houten tot aan 't Goy. Om financiële redenen was het op dat moment niet mogelijk het fietspad aan te leggen tot de Goyerbrug. In de bebouwde kom zijn 30 km-borden en piketpaaltjes gekomen. De wens voor echte fietsveiligheid bleef."

OPTIESBij optie 4 'Fietspad aan zuidzijde van de weg' wordt aangegeven dat de optie is onderzocht en uitgewerkt, maar dat deze optie niet mogelijk is in verband met grondaankoop. De gemeente heeft inmiddels vastgesteld dat er bereidheid is tot grondverkoop. Een eigenaar vertelde de contactgroep 't Goy Fietsveilig dat de gemeente in december weer contact opneemt. De gemeente meldde de contactgroep 't Goy Fietsveilig dat naast optie 2 'Fietsstroken' een optie wordt uitgewerkt waarvoor grondaankoop nodig is. Het gaat om een aangepaste optie 4 'Fietspad achter de bomen'. De gemeente geeft aan dat optie 2 'Fietsstroken en aangepaste optie 4 'Fietspad achter de bomen' in september 2016 worden voorgelegd in een informatiebijeenkomst zodat een weloverwogen beslissing tussen beide opties kan worden genomen.

CRITERIA Welke criteria zullen worden toegepast bij de vergelijking van optie 2 'Fietsstroken' en aangepaste optie 4 'Fietspad achter de bomen' om te komen tot een keuze? Vraag 7: Op welke wijze wordt bij deze keuze het draagvlak bij de inwoners geborgd? Vraag 8: Is de gemeente voornemens om pas in december 2016 contact op te nemen met grondeigenaren? Kan dit gezien de noodzaak voor een oplossing van de fietsveiligheidssituatie ook één tot twee weken na de inwonersbijeenkomst worden gedaan? Vraag 9: Hoe wordt het parkeren meegenomen in de herinrichtingsvoorstellen? Vraag 10: In hoeverre kan er geld worden verkregen uit subsidies of gelden voor recreatie en leefbaarheid? Sinds het fietspad tot de kom van 't Goy is gerealiseerd, wordt namelijk ook meer gebruik gemaakt van het fietspad voor recreatieve fietstochten. Vraag 11: Hoe wordt geanticipeerd op de toekomstige woningbouw in 't Goy en de daaruit voortvloeiende toenemende verkeerstromen?

CITAAT VERKEERSKUNDIGE De verkeerskundige gaf het volgende aan in een bijdrage: "Een combinatie van lokaal verkeer en regionaal verkeer maakt gelijktijdig gebruik van de Beusichemseweg. Dan is het zaak dat er een pakket van maatregelen wordt toepast dat de aantasting van de verkeershinder en verkeersveiligheid zo klein mogelijk maakt. (…) Vanwege de lage intensiteiten zal het snelheidsgedrag van automobilisten een probleem blijven. Daarom is (hoe ongewoon dat ook is in verblijfsgebieden) een fysieke scheiding van langzaam verkeer en autoverkeer een noodzaak."

BRIEF FEBRUARI 2015 De contactgroep 't Goy Fietsveilig stuurde op 15 februari 2015 een brief naar de gemeente, ondertekend door 56 mensen, om de slechte staat van het asfalt en de onveiligheid vanwege de vele vrachtwagens onder de aandacht te brengen. Agaath Dekker-Groen van D66 schrijft dat zij vanaf februari 2015 mee denkt met de contactgroep 't Goy Fietsveilig en dat ze op verzoek van de gemeente participeert vanaf juli 2015. "Inmiddels schreef deze contactgroep verschillende brieven aan de gemeente en had deze diverse overleggen met de gemeente. In een overleg op 17 mei 2016 deed de contactgroep suggesties voor aanpassing van de schetsen voor de inwonersbijeenkomst op 19 mei 2016. Hierin zijn door de gemeente vier opties gepresenteerd. er van. Over deze bijeenkomst, de verslaglegging en het vervolg heeft de fractie van D66 dus vragen gesteld.