'Crisisspaarpot' aangevuld

HOUTEN De gemeente sluit het boekjaar 2015 af met een verwacht positief saldo van 1 tot 1,5 miljoen euro. De laatste gegevens moeten nog in de jaarrekening worden verwerkt voor deze definitief wordt vastgesteld. Diverse meevallers en eindafrekeningen zorgen voor het positieve resultaat.

Het college van B en W schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het positieve saldo zal worden toegevoegd aan de 'bestemmingsreserve economische crisis', ofwel de spaarpot die wordt gebruikt om incidenteel leemtes in de begroting te vullen.

Sven Verbeek

 

Voor 2015 werd uit deze pot een bedrag van 1,4 miljoen euro gehaald om de begroting sluitend te krijgen. Met het uiteindelijke positieve resultaat over 2015 wordt deze greep dus weer aangevuld, en kan worden geconcludeerd dat het verwachte tekort ongeveer op nul is uitgekomen.

De crisisspaarpot van de gemeente blijft nog tot 2018 in stand. Pas vanaf dat jaar is de meerjarenbegroting weer structureel sluitend. Ook in 2016 en 2017 worden de begrote tekorten en gerealiseerde resultaten nog met deze pot verrekend. Op die manier wil het college de financiële rust bewaren die moet leiden tot een positieve begroting vanaf 2018.

Vanuit de Provincie Utrecht is waardering uitgesproken voor het financiële beleid van Houten. De financieel toezichthouder noemde het beleid 'solide en consistent'.

Daarnaast concludeert het college dat het beleid ten aanzien van de decentralisatietaken effectief is; daar wordt over 2015 een overschot verwacht van 2,5 tot 3 miljoen euro. De plus is met name aan de uitvoering van de Wmo toe te rekenen en in mindere mate aan de uitvoering van Jeugdzorgtaken. Ook dit resultaat wordt tot 2018 in een aparte spaarpot geparkeerd om eventuele tegenvallers op dit specifieke terrein in de komende jaren op te kunnen vangen.