• Wethouder Van Liere heeft het glas met initiatiefnemers en gebruikers van zonnepanelen van Groen Zonnig Houten in juni 2012.

    Sven Verbeek

College wil meer ambitie op vlak van duurzaamheid

HOUTEN Vorige week dinsdag stelde College het programma Duurzaam Houten 2016-2018 vast. Dit programma is "een verdere aanscherping van waar we al mee bezig zijn", zo zegt wethouder Duurzaamheid en Milieu van Liere  in een toelichting. De gemeente benadert het volgens de Triple-P benadering; people, planet en profit. De gemeente Houten kiest als speerpunt en uitgangspunt in het programma voor planet. Op dit moment wil de wethouder vooral inzetten op zonnepanelen.

John van Amerongen

De gemeente wil op zich op vijf pijlers richten in de komende jaren. Als eerste een overkoepelende regisserende stimulerende rol van de gemeente. Twee; Energie; meer duurzame energie opwekken. Daarin zit de ambitie een tweede windpark te realiseren en meer met zonnepanelen te doen waar onlangs enkele initiatieven voor zijn gestart. "De ambitie is 15 voetbalvelden aan zonnepanelen er bij." Drie de Circulaire stad. De gemeente wil dat 75% van het afval gescheiden wordt. Een teruggang in restafval is gewenst. De lopende proef met de vierde kliko laat volgens de wethouder mooie resultaten zien. Een vierde pijler is Groen- en klimaatproof. De omvang en kwaliteit van het groen in de openbare ruimte moet toenemen. Houten moet worden toegerust op de veranderingen door klimaatsverandering. Vijf duurzame mobiliteit. De gemeente wil graag dat nog meer verplaatsingen per fiets plaatsvinden. De gemeente wil duurzaam autogebruik faciliteren.

HOOG OP AGENDA Uit het programma komt naar voren dat Duurzaamheid al jaren hoog op de agenda van de gemeente Houten staat.  Met het programma Duurzaam Houten wil de gemeente voortborduren op alles wat er al is bedacht én al gebeurt. Uit het milieubeleidsplan 2010-2015 volgen de doelen voor een duurzaam Houten in 2040: klimaat- en energieneutraal, stil en schoon, met volop groen en water, natuurlijk materiaalgebruik en (lokaal) gesloten kringlopen. De toekomstvisie Houten Proeftuin 2025 ademt duurzaamheid in de breedste zin van het woord. In 2025 willen de gemeente dat Houten een circulaire stad is, waar mensen naar elkaar omkijken en duurzaam reizen. Die ambities voor 2025 en 2040 vormen onze stippen op de horizon. Het programma Duurzaam Houten bevat geen nieuwe ambities, maar formuleert de concrete stappen die de gemeente 2018 wil zetten en de stappen die ze verwacht vanuit de Houtense samenleving. De gemeente wil voortborduren op reeds gerealiseerde initiatieven als bijvoorbeeld het windpark, de buurtklaver, slimme meters, de wakkere akker, een energieloket en gezonde kantines om er slechts enkele te noemen.

WINDPARK De wethouder zegt niet op de zaken vooruit te willen lopen, maar de ambitie voor een tweede windpark in de gemeente Houten staat nog steeds overeind. Een windpark bij de Goyerbrug, waar een initiatiefnemer voor is, is dan ook de zoekrichting wat hem betreft. Maar op dit moment wil Van Liere vooral inzetten op zonnepanelen. Hij zei niks inhoudelijks over het eerste windpark in Houten langs het kanaal, omdat er lopende de gesprekken hierover een mediastilte afgesproken. Een officiële evaluatie van dit windpark is al wat jaren geleden afgesproken en zal volgen.