• Een teleurgestelde Willem Zandbergen (ITH) reageert op het advies van de informateur

    Martin Monkel

Coalitie voorlopig zonder ITH

HOUTEN Op donderdagavond 12 april heeft informateur Ostendorp verslag gedaan van zijn bevindingen over de verkenning van een coalitie met CDA, GroenLinks (GL) en Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH). Hij meldde dat de besprekingen zijn gestrand vanwege gebrek aan vertrouwen in een stabiele coalitie. De onderhandelaars van CDA en GL hebben in dat verband aangegeven behoefte te hebben aan een bredere verkenning met andere partijen. Net als in 2014 staat ITH dus (voorlopig) weer aan de zijlijn.

Martin Monkel

Op 3, 5 en 11 april hebben de onderhandelaars van CDA GroenLinks (GL) en Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) verkennende gesprekken met elkaar gevoerd. "Zij deden dit omdat daarmee recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag" aldus informateur Ostendorp. "De verkenning heeft in een open sfeer en op constructieve wijze en met onderling respect plaatsgevonden". Bij het gesprek van 11 april is geconcludeerd dat er een serieuze verkenning is gedaan, maar. "er blijft echter bij CDA en GL twijfel of ITH haar achterban meekrijgt in de getoonde toenadering op inhoud. Dat maakt dat CDA en GL er nog niet voldoende van overtuigd zijn dat dat samenwerking met ITH tot een stabiele coalitie kan leiden. CDA en GL hebben uitgesproken dat zij de behoefte hebben aan een bredere verkenning" aldus de informateur. ITH heeft tijdens het laatste overleg aangegeven "teleurgesteld te zijn, maar niet verrast". Op advies van de heer Ostendorp gaan CDA en GL in gesprek over de vraag hoe en met welke partij de verkenning kan worden voortgezet. Dit overleg heeft op 13 april plaatsgevonden.

ITH In een eerste reactie geeft Willem Zandbergen aan dat "ITH met deze onderhandeling een uiterste inspanning levert om recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Waar een wil is, is een weg, maar bij CDA en GL ontbrak het aan echte politieke moed om te komen tot een coalitie met ITH." De heer Zandbergen geeft vanuit die optiek aan dat "een coalitie zonder ITH per definitie een devaluatie is van de verkiezingsuitslag". "Wij hebben ons constructief opgesteld en ITH was bereid water bij de wijn te doen. Maar op een gegeven moment werd geconstateerd dat er de bereidheid tot toenadering er bij CDA en GL niet meer was".

CDA Kees van Dalen benadrukt in zijn toelichting "dat het voor het CDA van belang is de inhoud van het verkiezingsprogramma te bespreken en te onderhandelen met partijen, gericht op een stabiele coalitie voor de komende vier jaar. We hebben serieus gezocht naar een oplossing met GL en ITH. Aan het eind van het proces hebben we echter geconstateerd dat een bredere verkenning nodig is op inhoud en stabiliteit".

GL Hilde de Groot geeft aan dat "GroenLinks grote en snelle stappen wil zetten op het gebied van duurzaamheid, bewonersparticipatie en bestuursstijl. We zijn echt wel nader tot elkaar gekomen, en ITH bleek bereid ten aanzien van duurzaamheid belangrijke stappen te zetten en daarvoor hebben we waardering. Maar we willen toch verder verkennen. Reden daarvoor is dat CDA en GL toch dichter bij elkaar staan als het gaat om duurzaamheid. We vinden het belangrijk na gaan of er partijen zijn met meer zekerheid die gewenste grote stappen te willen zetten."

VRAGEN Na de reacties van CDA, GL en ITH werden er nog vragen gesteld door de andere partijen. Op de vraag van D66 over duurzaamheid antwoordt de heer Zandbergen dat "het een idee-fix is dat ITH tegen duurzaamheid is. We hebben zelfs de bereidheid getoond stappen te maken voor een tweede windpark". De vraag van de PvdA aan ITH of een coalitie met alleen drie partijen een breekpunt is geweest in de onderhandelingen, wordt door de heer Zandbergen ontkend. De informateur geeft in dat verband aan dat CDA en GL samen bepalen met welke partijen de verkenning wordt voortgezet, en dat hij daarbij aanwezig zal zijn. "Hoe zou dat kunnen kloppen en met wie" voegt de heer Van Dalen daaraan toe. Inmiddels hebben deze fracties op 17 april een overleg gepland met de onderhandelaars van VVD en D66.