Burgemeester De Jong: "Het goede leven maken we samen"

HOUTEN Burgemeester Wouter de Jong hield afgelopen maandagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente zijn nieuwjaarstoespraak. Rode draad in de toespraak was het samen vormgeven aan de samenleving. Hij sprak ook uit dat de gemeente verzoeken van de overheid voor kleinschalige opvang van vluchtelingen in overweging zal nemen. Belangrijke fragmenten:

John van Amerongen

"De gemeente Houten heeft een open houding ten aanzien van de behoefte aan noodopvang voor vluchtelingen, mocht daar dit jaar sprake van zijn. Ondanks, zeer noodzakelijke, internationale inspanningen zal de mensenstroom niet snel gaan afnemen." "Ik schaar mij achter diegenen die pleiten voor een evenwichtiger gespreide, kleinschalige aanpak. Van vluchteling tot burger in dezelfde woonplaats. Verzoeken van de landelijke overheid voor dergelijke opvang zal het college, mits passend, in overweging nemen. De beslissing daarover is uiteraard, na consultatie van betrokken inwoners, aan de gemeenteraad. Houten is zich op dit moment vooral aan het voorbereiden op de opvang en integratie van meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders. Het aantal statushouders dat aan Houten wordt toegewezen zal flink gaan groeien, naar verwachting dit jaar ongeveer 200 personen." Hij wees er op dat na de aanslagen van vorig jaar waakzaamheid is geboden. "Extra inspanningen om dreiging vroegtijdig te herkennen en passende maatregelen te nemen. Om radicalisering te onderkennen en tegen te gaan." Vastberadenheid om onze kernwaarden niet kwijt te raken is volgens hem nodig. "Kernwaarden als vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid, solidariteit en naastenliefde, bescherming van de zwakkere en kwetsbare medemens en het staan voor rechten van minderheden. Dat we uitgaan van de waardigheid van ieder mens. Van nieuwkomers mogen we verwachten dat ze die waarden erkennen. Laten we ze zelf dan ook hoog in het vaandel blijven houden. De slechtste reactie op al die onzekerheid is namelijk polarisatie tussen bevolkingsgroepen, het schetsen van karikaturen van elkaar, het wegzetten en stigmatiseren van hele groepen en het handelen vanuit angst. Het beste antwoord is in mijn ogen het zoeken van normaal menselijk contact en het gesprek. Want daardoor erken je elkaar als persoon, als medemens. De simpele opgave om de ander net zo te behandelen als jezelf behandeld zou willen worden. Het zo samen vormgeven aan de samenleving in plaats van het alleen koesteren van je eigen gelijk. Het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Proeftuin Houten 2025 vastgesteld. De visie schetst een beeld waarin we geloven: een duurzaam, innovatief en kleinschalig Houten, waar we oog hebben voor elkaar en er veel ruimte is voor eigen initiatief. Met alle grote vraagstukken in onze samenleving blijft staan dat we het samen moeten rooien. Met elkaar en niet tegenover elkaar. Het goede leven maken we samen." "Gelukkig Nieuwjaar!"