Besluiten Programma Ruimte 2015

Slotakkoord maandenlange politieke discussie

Besluit aanhouden

Als eerste werd een voorstel van inwonerspartij ITH in stemming gebracht. ITH wilde de besluitvorming over het Programma Ruimte voorlopig nog aanhouden. De ruimtelijke kaders die in het programma worden vastgesteld zouden teveel vooruitlopen op essentiële nog lopende beleidsontwikkelingen, zoals onder andere de Woonvisie, het woonbehoefte-onderzoek en de Toekomstvisie Houten 2025. Willem Zandbergen, (ITH): " Bovendien is het voorliggende kader geen onderwerp van burgerparticipatie geweest. De beslissingen die nu worden genomen beperken straks de inbreng van burgers in een later stadium. Als de kaders reeds zijn dichtgetimmerd, is de invloed en betrokkenheid van burgers gering." Omdat alleen de SGP het hiermee eens was werd het voorstel met een ruime meerderheid verworpen.

Burgerparticipatie

Toch hadden naast ITH ook andere partijen bedenkingen bij het ontbreken van enige actieve vorm van burgerparticipatie voorafgaande de vaststelling van het Programma Ruimte. Een voorstel van de ChristenUnie om dit alsnog in een later stadium een vaste en duidelijke plek te geven werd unaniem aangenomen: "Bij de ontwikkeling van een gebied of locatie worden de belangen van de eindgebruiker en de direct betrokkenen ten volle meegewogen." Een voorstel van Houten Anders!, GroenLinks en ITH om dit voortaan 'aan de voorkant', dus voorafgaande de vaststelling van het Programma Ruimte te repareren, werd verworpen.

Recreatie in Tull en 't Waal

De actieve inbreng van Stichting Leefbaarheid Tull en 't Waal werd door de raad gehonoreerd met vijf reparatievoorstellen. Drie daarvan haalden de eindstreep. In het kleine dorp bestaan grote zorgen wat betreft de ruime mogelijkheden in het Programma Ruimte voor grootschalige evenementen en intensieve horeca en recreatie rondom de recreatiegebieden bij de Lek. Dat zou ten koste gaan van de rust en de leefbaarheid in het dorp. Een voorstel van ChristenUnie, SGP en ITH dat letterlijk de uitgewerkte visie van de stichting bevatte werd verworpen, evenals een voorstel van ITH waarin de Leefbaarheidsagenda Tull en 't Waal en de Structuurvisie Eiland van Schalkwijk als leidraad voor toekomstige recreatieve ontwikkelingen werd vastgesteld. Een voorstel van D66 waarin het woord 'intensieve' bij horeca werd geschrapt en waarin de inbreng van de omwonenden bij de uiteindelijke invulling van recreatiemogelijkheden wordt betrokken kreeg wel voldoende steun. Een voorstel met ongeveer dezelfde strekking ingediend door CDA, VVD en D66 kreeg eveneens unanieme steun van de raad. Tot slot werd ook een voorstel van CDA, SGP en GroenLinks aangenomen. Daarin is vastgelegd dat het Recreatieschap eerst over de invulling van het gebied overeenstemming moet zoeken met alle belanghebbenden (dus ook de inwoners) alvorens op zoek te gaan naar ondernemers die hier uitvoering aan kunnen geven.

Locatie Wegwijzer / Den Oord

Een andere bewonersgroep die de politiek actief vooraf benaderde is die van de locatie De Wegwijzer / Den Oord. De gelijknamige school en sporthal staan op de sloper te wachten, en de omwonenden wilden graag vooraf duidelijk maken welke mogelijke ontwikkelingen zij op voorhand al onwenselijk vinden. Een voorstel van SGP en GroenLinks om conform de wens van omwonenden hoogbouw en horeca op deze plek uit te sluiten werd verworpen. Een voorstel van D66 en VVD dat variatie in bouwhoogte juist niet uitsluit kreeg wel een meerderheid, met de kanttekening dat daarvoor wel voldoende draagvlak in de directe omgeving nodig is. Die kans wordt, gezien de inbreng van de bewonersgroep, zeer klein geacht. Daarnaast sluit het voorstel wel detailhandel uit, maar blijft horeca nog steeds mogelijk. Die wens van de bewonersgroep is door de raad niet gehonoreerd. Een voorstel van CDA verruimde de mogelijkheden wat betreft de doelgroep waarvoor op die plek gebouwd kan worden. In plaats van dat er levensloopbestendige woningen voor ouderen en starterswoningen voor jongeren gebouwd moeten worden, wordt dat nu alleen als mogelijkheid genoemd.

Woningbouw

Drie voorstellen aangaande woningbouw werden allen aangenomen. Een voorstel van de gezamenlijke coalitiepartijen om op de Molenzoom te kijken naar mogelijkheden om leegstaande kantoorpanden tot woningen om te bouwen kreeg unaniem instemming. Ook een voorstel van PvdA, GroenLinks en Christenunie om de inspanning voor minimaal dertig procent sociale woningbouw in de totale woningvoorraad vast te leggen kreeg een meerderheid van de raad mee. Een voorstel van het CDA om vooral in de kleine kernen woningbouw te stimuleren om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in stand te kunnen houden haalde eveneens een meerderheid van de stemmen.

Niets geschrapt

Diverse fracties, met name SGP en ITH deden pogingen om mogelijke ontwikkelingen geheel uit het Programma Ruimte te schrappen. Omdat de coalitiepartijen hier niet in meegingen gingen die allemaal weer van tafel. Onder andere de windmolenlocatie bij de Goyerbrug, de mogelijke komst van een crematorium en kerkelijk ontmoetingscentrum bij de drukke Utrechtseweg en de mogelijkheid voor de bouw van een biovergistingsinstallatie aan de Beusichemseweg in 't Goy bleven daardoor overeind.

Raadsvoorstel

Uiteindelijk kwam het op diverse punten aangepaste Programma Ruimte in stemming. Houten Anders!, SGP, ITH en GroenLinks stemden tegen het voorstel, omdat zij de voor hen meest belangrijke aanpassingsvoorstellen verworpen zagen worden. Er bleef nog een meerderheid bestaande uit de coalitiepartijen D66, VVD, PvdA en CDA over, aangevuld door de ChristenUnie. Het Programma Ruimte werd daarmee aangenomen, als sluitstuk van een nogal roerige en maandenlange politieke discussie. (SV)