• Ronde tafel gesprek Fort Honswijk

    Martin Monkel
  • RTG over Fort Honswijk in De Wiese

    Martin Monkel

Besluit plan van aanpak Honswijk uitgesteld?

HOUTEN Tijdens het Ronde Tafel Gesprek (RTG) van 14 november jl. was er veel weerstand tegen het plan van aanpak voor Fort Honswijk. Voor het nemen van een besluit over de toekomst van het fort bleek dat sommige informatie ontbrak of nog niet op orde is. Daarom hebben GroenLinks en SGP met succes gepleit voor uitstel van de besluitvorming. Dit pleidooi kreeg bijval van de andere politieke partijen.

Martin Monkel

BESLUIT? Het was heel druk bij de RTG in de zaal van Scc De Wiese in Schalkwijk. Begrijpelijk, want één van de punten op de agenda betrof het plan van aanpak voor Fort Honswijk. Direct bij aanvang vroeg de heer Veldkamp (GroenLinks) zich mede namens de SGP af of het plan wel klaar is voor besluitvorming. Hij meldde dat diverse documenten nog ontbreken en dat essentiële informatie over de grootschaligheid van het geheel nog moet worden ingevuld. De voorzitter besloot echter de bespreking toch door te laten gaan en de 10 insprekers, die zich hadden gemeld, de gelegenheid te geven hun verhaal te doen.

INSPREKERS Deze sprekers varieerden van naaste buren en overburen aan de andere kant van de Lek tot vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties en ondernemers. Vrijwel alle spreker maakten kritische opmerkingen bij de huidige opzet van het plan. Een veel gehoorde opmerking was inderdaad het ontbreken van essentiële documenten. Met name werden hier de ecologische onderbouwing en de cultuurhistorische leidraad genoemd. Volgens sprekers staat dit het nemen van een afgewogen besluit in de weg. Hier en daar wordt zelfs getwijfeld aan de juistheid van bepaalde informatie. "Bij aankoop van het fort is door de gemeente gemeld dat het een kleinschalig project zou worden en dat staat haaks op het plan dat er nu ligt". De Zoogdierenvereniging geeft in een brief aan, dat het niet klopt dat gemeente en vereniging 'op het punt staan' een convenant te tekenen om het torenfort jaarrond in gebruik te nemen voor activiteiten. Eén spreker geeft verder aan dat "het plan niet realistisch is, het moet terug naar de tekentafel" en een ander merkt op "dat de samenhang tussen de verschillende functies van de NHW ontbreekt en dat het plan strijdig is met het ruimtelijk kwaliteitskader". Het financiële risico wordt eveneens meermalen genoemd. Toch ziet één ondernemer kansen als het gaat om de economische impuls van dit project voor het gebied en de potentie als het gaat om de werkgelegenheid. Maar zijn optimisme strandt deze avond in de kritiek van anderen.

VERVOLG In De Wiese leeft dus breed het gevoel dat de plannen ten koste gaan van rust op het Eiland van Schalkwijk, de flora en fauna, de verkeersveiligheid en leefbaarheid. "Honswijk is de parel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en dat is van nationaal belang" aldus één van de insprekers, "maar het is geen Nieuwe Houtense Waterlinie". Inmiddels heeft het college schriftelijk gereageerd en staat het vast dat het vervolg plaatsvindt tijdens de RTG op 21 november in het Gemeentehuis.