• Anneke Dubbink (PvdA) licht de motie over Schoneveld toe.

    Martin Monkel

Behoud Schoneveld stap dichterbij

HOUTEN In de vergadering van 13 februari jl. heeft de meerderheid van de raad zich uitgesproken door te gaan met de werkzaamheden die gericht zijn op de renovatie en het behoud van Cultuurhuis Schoneveld. Wel werd daar de voorwaarde aan gekoppeld dat een 'second opinion' wordt uitgevoerd om meer zekerheid te krijgen over de technische maatregelen en de benodigde investeringen. Het college is verzocht een raadsbesluit voor te bereiden, dat mogelijk besproken wordt in de raad van 6 maart a.s.

Na de informatiebijeenkomst op 25 januari jl. over de vochtproblemen in de constructie hebben verschillende politici al te kennen gegeven dat er nog voor de lokale verkiezingen meer duidelijkheid moet komen over de toekomst van Schoneveld. Die toekomst stond niet geagendeerd voor de afgelopen raadsvergadering . Door de indiening van een zogenaamde "motie vreemd aan de orde van de dag" kan de raad echter verzoeken toch te debatteren over een specifiek onderwerp. En zo gebeurde dus. Geconstateerd kan worden dat het streven naar het behoud van Schoneveld breed door de raad wordt gedragen. "We moeten alle zeilen bijzetten om tot een plan te komen" aldus Anneke Dubbink (PvdA) in haar toelichting. "Maar er moet wel nagegaan worden of alle kosten kloppen, alle feiten moeten op tafel komen". Er werd vooral gediscussieerd over het risico van een vertraging als gevolg van nader onderzoek . Desgevraagd gaf wethouder Rensen aan dat de (herstel)werkzaamheden in mei 2018 zullen starten.

Meer informatie over dit onderwerp in de volgende papieren editie van 't Groentje/Houtens Nieuws.