Afvalscheiding nuttig?

HOUTEN Er woedt een maatschappelijke welles-nietes discussie over het nut van gescheiden afvalverzameling. Hoewel er tegenwoordig technieken zijn om het afval aan het eind te scheiden is het kostentechnisch beter om het gescheiden aan te leveren. Bovendien draagt afvalscheiding bij aan het bewustzijn over onze afvalstromen! Hergebruik en recycling zijn altijd beter dan afdanken.

Marc van Leeuwen

Het Houtense college heeft de doelstelling om in de gemeente meer afval gescheiden in te zamelen. Dat is goed voor het milieu (want er hoeft minder afval te worden verbrand) en voor de portemonnee. In 2015 werd in Houten 63% van het huishoudelijk afval door de inwoners gescheiden. Het gemeentebestuur heeft de ambitie om dat te laten stijgen naar 75%. Een betere scheiding zorgt voor milieuwinst en leidt tot een lagere afvalstoffenheffing.

Uit eerdere initiatieven in Houten is bekend dat het verbeteren van de service op de inzameling van afval kan zorgen voor een betere afvalscheiding. In een proefwijk (De Bermen en De Akkers) heeft de gemeente de volgende zaken uitgeprobeerd:

Inzameling van verpakkingen met een aparte PMD-kliko (PMD = Plastic, Metaal/Blik en Drinkpakken). Minder vaak legen van de grijze kliko (1 keer per 4 weken). Scheiden van etensresten met een aanrechtbakje met composteerbare zakjes.

Uit een proef die de gemeente heeft gehouden met deze nieuwe manier van afval inzamelen in de wijken De Bermen en De Akkers en die wegens succes is verlengd, blijkt dat het inzetten van een vierde kliko bijdraagt aan een betere afvalscheiding. De kans bestaat dat het college later dit jaar besluit om de vierde kliko ook elders in Houten in te zetten. Bewoners kregen de extra kliko voor PMD (Plastic, Metaal / Blik en Drinkpakkken) plus een aanrechtbakje met composteerbare zakjes voor etensresten. Het restafval wordt één keer in de vier weken opgehaald. Het PMD en het GFT wordt elke twee weken opgehaald. De proef zou tot eind maart 2016 duren, maar is wegens succes verlengd tot het einde van het jaar.

In de proefwijken is een bewonersenquête gehouden over de proef. Tweederde van de bewoners heeft meegedaan aan de enquête. De resultaten zijn door een onafhankelijk onderzoeksbureau verwerkt in een rapportage. Te downloaden op - https://www.houten.nl/burgers/afval/proefwijken-pmd-kliko/.  Bij de enquête vulde 88% van de deelnemers in dat zij door willen gaan met de proef. Wel blijkt dat er behoefte is aan een duidelijke handleiding over wat, waar in moet. Daarom loopt de proef door tot het einde van dit jaar. De gemeente blijft het restafval in de proefwijk één keer per vier weken ophalen.

Het gemeentebestuur wil na de zomervakantie besluiten hoe de afvalinzameling in Houten volgend jaar wordt.