• Voor de 'Weteringgroep' die in een Houtense vluchtelingen noodopvang zat is er een aparte regeling.

    John van Amerongen

Aantal te huisvesten vluchtelingen valt lager uit dan verwacht

HOUTEN het aantal te huisvesten vluchtelingen met verblijfsstatus valt voor de gemeente Houten lager uit dan verwacht.Begin april heeft het Rijk de taakstelling voor de tweede helft van dit jaar aan de gemeente bekend gemaakt. Er moet in die periode aan nog 29 statushouders onderdak worden verleend. De officiële taakstelling voor het hele jaar komt daarmee uit op 66 statushouders. Dat is lager dan het aantal van 82 waar eerder rekening mee werd gehouden.

"Houten heeft tijdig onderkend dat er een forse uitdaging ligt rond de opvang en integratie van statushouders. Met het actieplan hebben we daarop geanticipeerd. We hebben een eigen, integrale aanpak samen Viveste, maatschappelijke organisaties, onderwijs en vrijwilligers. Mede daardoor hebben we de zaken op orde en de taakstelling voor 2017 nu al gehaald", aldus het college van B en W.

Half april waren er namelijk al 85 statushouders gehuisvest, Minus de 15 mensen die al in 2016 een huis hadden moeten krijgen, is de taakstellling dus al ruim gehaald.

"De realisatie van de taakstelling betekent echter nog steeds dat we voor een behoorlijke opgave staan", gaat het college verder. "Opvang van statushouders betekent niet alleen het regelen van huisvesting, maar vraagt ook om adequate maatschappelijke opvang, goede onderwijsvoorzieningen, de aanwezigheid van zorg op momenten dat het nodig is en het creëren van mogelijkheden om de kennis en ervaring te benutten die statushouders bezitten. Ook met een afnemende huisvestingsopgave blijft participatie en integratie van statushouders een belangrijke opgave."

De extra gehuisveste statushouders in 2017 worden verrekend met de taakstelling voor 2018. Naar verwachting zal deze nog lager uitvallen.