• Martin Monkel

4300 - 5300 woningen erbij in Houten

HOUTEN Het college heeft het plan van aanpak voor de ruimtelijke koers van Houten voor 2040 vastgesteld. De ruimtelijke koers moet een antwoord geven op de enorme woningvraag in Houten en de regio. Tot 2040 wordt daarbij gedacht aan 4.300-5.300 woningen. Het plan van aanpak beschrijft het proces en de werkwijze om tot een ruimtelijke koers te komen. De koers bestaat uit een Stedenbouwkundige Visie en een Ruimtelijke Strategie. ,,De visie gaat over de inhoud: waar en waarom we Houten ruimtelijk willen ontwikkelen en maakt keuzes. De strategie geeft aan hoe we de keuzes uit de visie praktisch waar kunnen gaan maken.'' Op 12 februari a.s. debatteert de gemeenteraad over het plan van aanpak.

Martin Monkel

VISIE Op 9 juni 2015 stelt de gemeenteraad unaniem de toekomstvisie Houten 2025 vast. Ruimte geven aan eigen initiatief van inwoners staat daarbij voorop. De weg naar de toekomst wordt geïllustreerd met vijf principes: de mens centraal, waarderen van verschillen, zuinig op de omgeving, voortbouwen op het ruimtelijke DNA en actief zijn in de regio. ,,Maar we willen niet pretenderen dat Houten er in 2025 echt zo uit ziet. Op weg daarnaar kunnen ook andere keuzes worden gemaakt.'' Zo heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de Woonvisie in 2016 het college opgedragen een stedenbouwkundige verkenning uit te voeren. Deze verkenning is begin 2018 afgerond en geeft informatie over de toekomstige opgaven van Houten.

Met de uitwerking van deze verkenning is veel kennis opgedaan van de Houtense kwaliteiten (DNA), de opgaven waar Houten voor staat en welke locaties mogelijk beschikbaar zijn voor verstedelijking. Ook zijn denkrichtingen uitgewerkt met opties voor de ruimtelijke toekomst van Houten. ,,Bij de uitwerking van de visie gaan wij uit van de bestaande stedenbouwkundige benadering van Houten: fiets, voldoende groen en de menselijke maat (DNA)."

VRAGEN Op 24 januari jl. hebben raadsleden en 'experts' tijdens een samenlevingsoverleg gesproken over de maatschappelijke vraagstukken die in Houten aan de orde zijn en de vragen die van belang zijn voor de visievorming. In zijn inleiding op deze bijeenkomst zegt wethouder Herman Geerdes: ,,Dit is niet de eerste stap is maar wel een belangrijke. Het is een proces dat veelomvattend is waarbij het nu vooral gaat om de vraag waarom we iets willen met de ruimtelijke koers van Houten."

De ambitie in het collegeprogramma is onder meer het bouwen van 4.300 tot 5.300 woningen tot 2040. ,,Als je aan dergelijke aantallen denkt dan moet je ook met een andere infrastructuur en vorm van OV aan de slag en dat is al een soort randvoorwaarde. We hebben als Houten een vrij eenzijdige woningvoorraad, veel eengezinswoningen, weinig woningen voor ouderen en een beperkte voorraad sociale huurwoningen. Die sociale huurwoningen zijn van heel goede kwaliteit dus wij constateren ook 'scheef wonen'. Dat beperkt de doorstroming'', aldus Geerdes. ,,We gaan nu een fase in van onderzoek en we willen nu bij de aanwezigen ophalen wat moeten we weten om de visie te kunnen opstellen''. De bedoeling is dat het volledige plan van aanpak in het 1e kwartaal van 2020 is afgerond. Eén van de aanwezigen merkt op dat de doorontwikkeling veelal redeneert vanuit de bestaande situatie. ,,De vraag is echter hoe de fysieke omgeving er over 20 jaar uit ziet en welke vragen dat dan oplevert die nu in de visie moeten worden meegenomen."