• Startnotitie Regionale Energie Strategie in laatste vergadering voor het zomerreces

    Martin Monkel

Laatste raadsvergadering voor zomerreces

Laatste vergadering voor zomerreces

HOUTEN Donderdag 18 juli jl. werden in de laatste vergadering voor het zomerreces nog belangrijke besluiten genomen. In ieder geval de stemming over de Perspectiefnota 2020 als vervolg op het debat van dinsdag jl. Maar ook over de startnotitie in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES), waar Houten in U16-verband de uitgangspunten en het proces beschrijft. De inwoners van Houten gaan op vakantie, maar de raad en het college gaan nu tot september met reces.

Martin Monkel

PERSPECTIEFNOTA Het debat over de perspectiefnota 2020 is afgelopen dinsdag al gevoerd. Vanavond resteert het besluit over de nota en stemming over de daaromtrent ingediende moties en amendementen. Zo wordt de motie van GroenLinks om te investeren in 50 grotere afvalbakken unaniem aangenomen. Dat geldt eveneens voor het amendement om de bezuinigingsvoorstellen in zijn totaliteit te beschouwen en de raadsbrede motie over de aanvullende begrotingsrichtlijnen jeugdhulp. Ook de motie over het aanleggen van voldoende watertappunten kan op instemming van de gehele raad rekenen. Vervolgens stemt de raad in met de Perspectiefnota 2020. Dat de SGP en ITH tegen zouden stemmen volgde eigenlijk al uit het debat. ITH ,,heeft er geen goed gevoel bij'' en de SGP ,,vindt de ingreep van de bezuinigingen in het sociaal domein te stevig''. Ook D66 stemt uiteindelijk tegen de nota. Uit hun stemverklaring volgt dat zij erg geworsteld hebben met de inhoud maar dat de onevenwichtigheid de doorslag heeft gegeven.

ENERGIESTRATEGIE Houten wil, samen met Utrecht en de 16 gemeenten in de regio (U16), een bijdrage leveren aan de landelijke doelstelling van tenminste 49% CO2 reductie in 2030 ten opzichte van 1990 en tenminste 80-95% CO2 vermindering in 2050. Daarvoor dient in 2030 in totaal 84 TWh (terrawattuur) duurzame elektriciteit opgewekt te worden, waarvan 42 TWh op land en 7 TWh via zonnepanelen op daken. De regio U16 gaat er van uit dat de landelijke verdeling zal leiden tot een opgave voor de regio van 1 tot 2 TWh in 2030. De kaders voor de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie (RES) bepalen de ambitie en werkwijze tot de volgende stap, het concept -bod.

START Met betrekking tot de voorliggende startnotitie vraagt een deel van de raad zich af wat de positie van Houten is en hoe je de eigen regie in het proces helder houdt. Wat is/wordt het standpunt als het gaat om de verdeling van de ruimte en de invulling van de zoekopdracht. Verder vind men de spelregels over de aanpak onduidelijk. De SGP vraagt zich af of de RES  wel uitvoerbaar is. ,,Er moet zwaarder worden ingezet op een 'energiemix' en op langere termijn bestaat het risico van verlies aan draagvlak''. GroenLinks illustreert de doelstelling: ,,1 Twh per jaar betekent 16 x windpark Goyerbrug of 70 zonnevelden. We moeten de vaart er in houden en focussen op grote slagen: wind, zon en isolatie''. De VVD is van mening dat 'van het gas af' helemaal niet noodzakelijk is. Dat kun je nu en straks gewoon importeren. ,,Telt wat Houten al gedaan heeft al mee en wie draagt zorg voor een zorgvuldige afweging?''. Het CDA beschouwt dit proces als een snelkookpan, waarbij het van belang is dat we goed aangehaakt blijven, samen met onze lokale partners. De CU vraagt zich af of de regionale afstemming in dit proces niet tot (te) veel vertraging leidt. ,,Utrecht en Nieuwegein hebben zelf weinig grond, kijkt men dan niet naar Houten waar veel meer ruimte is?''. D66 is een warm voorstander van gezamenlijk optreden. De fractie ziet de startnotitie echter als een procesbeschrijving. ,,Waar is de inhoud en hoe zit het met de kaders en de te bereiken resultaten?''. De PvdA heeft het over een ,,groot proces- en routeboek, maar wel heel ingewikkeld.''

BESLUIT Wethouder Hilde de Groot is niet zo bang voor vertraging in dit proces. ,,De winkel blijft gewoon open''. Ten aanzien van het SGP-voorstel over de energiemix zegt ze: ,,De RES draagt op gebruik te maken van bewezen grootschalige technieken. Elke 2 jaar wordt dat beeld aangepast zodat nieuwe ontwikkelingen hiervan deel kunnen uitmaken. De RES-richtlijnen zijn er nog niet en daar ben ik ook niet gelukkig mee. Maar we moet wel van start.'' Vervolgens stemt de gemeenteraad unaniem in met de startnotitie.