• Vincent van Polanen Petel (PvdA) overhandigt het manifest aan wethouder Jana Smith

    Martin Monkel

Goede jeugdhulp maak je samen

HOUTEN Op 25 juni jl. is door de fracties D66, Houten Anders!, PVDA en SGP een politiek manifest overhandigd aan wethouder Jana Smith (CU). Het manifest bevat de uitkomsten van het politiek café Jeugdzorg dat op 9 mei jl. door genoemde fracties is georganiseerd. De ondertekenaars van dit manifest roepen het college op om hun aanbevelingen op te nemen in het nieuwe programma 'Sociale Koers'.

Martin Monkel

HULP Houten is nog steeds een jonge gemeente, waar veel kinderen en jongeren onder de 23 jaar wonen. Dat maakt een jeugdhulp die goed op orde is extra van belang. ,,We willen dat kwetsbare kinderen snel en dichtbij de juiste hulp krijgen. De behoeften van kinderen en ouders staan voorop. Wij willen dat jeugdhulp goed bereikbaar is en wordt versterkt door maatregelen voor onderwijs, sociale voorzieningen en veiligheid'' aldus het manifest. In 2018 ontvingen 1250 jongeren in Houten tot 23 jaar jeugdhulp, bijna 9 procent van alle jongeren in die groep. Van de jongeren tot 18 jaar ontvingen er 85 jeugdbescherming, waarbij bijvoorbeeld SAVE (Samen Veilig) werd ingeschakeld.

MANIFEST Tijdens het politiek café van 9 mei jl. over de betrokkenheid bij jeugdhulp in Houten deelden ruim 60 bezoekers hun ervaringen en dachten zij mee over hoe de jeugdhulp in Houten beter kan.  Zo bestaat de indruk dat er vaak slecht geluisterd wordt, Ouders, professionals en ervaringsdeskundigen merken te vaak dat er met een bepaalde bril wordt gekeken naar het kind. Ook de rolverdeling tussen gemeente, het Sociaal Team en de verschillende aanbieders is niet altijd duidelijk. ,,Stroef verlopende hulp kan het gevolg zijn van onduidelijkheid, argwaan en een tekort aan informatie.'' De koppeling van de jeugdzorg met andere aandachtsgebieden zou beter moeten. ''De overlap met andere terreinen is groot''. Tevens vraagt het omgaan met klachten aandacht. ,,Mensen moeten zich geen zorgen hoeven te maken dat het indienen van een klacht vervelende gevolgen kan hebben.''
Uit de vele adviezen en aanbevelingen zijn 'verbeterpunten' opgesteld om de jeugdhulp in Houten beter vorm en inhoud te geven. ,,We willen dat alle cliënten zich gehoord voelen door de professionals van de jeugdhulp, we willen dat de rapportages van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) openbaar worden, we willen dat de doorlooptijd van hulpvraag tot hulp korter wordt en we willen dat vol wordt ingezet op de integratie, die past bij de hulpvraag van het kind en het gezin'' zijn enkele van de aanbevelingen die de wethouder meekrijgt.

Wethouder Jana Smith dankt de indieners van het manifest.  ,,Goede input is altijd welkom. Ik wil benadrukken dat veel dingen al goed gaan, maar het kan natuurlijk altijd beter. De aanbevelingen uit dit manifest zijn dan een mooie aanvulling''.